Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата за подбор на кандидат за европейски делегиран прокурор от Република България, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

В тридесетдневния срок от публикуване на обявлението на официалната интернет страница на Висшия съдебен съвет заявления за участие в процедурата не са постъпили.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура - София, предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати щатната численост на Специализираната прокуратура с 1 свободна длъжност „прокурор“ и да я разкрие в Окръжна прокуратура – София, считано от датата на вземане на решението.

Мотив за така направеното предложение е големия обем работа на прокуратурата, включваща и извършване на постоянен мониторинг върху дейността на девет районни прокуратури, които предстоят да бъдат окрупнени.

Предложението ще бъде внесено в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет за разглеждане и произнасяне.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна Наталия Стаменова – следовател в Национална следствена служба, до участие в избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Нейната кандидатура е предложена от следователи от Националната следствена служба и от следствените отдели при окръжните прокуратури в Благоевград и Бургас.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Румяна Гачева от заеманата длъжност „завеждащ Окръжен следствен отдел“  - Смолян, както и от длъжността „следовател“ в същия орган, както и Ана Добрева от заеманата длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Сливен.

Освободен на същото основание е и Пламен Петков от заеманата длъжност районен прокурор на Сливница, като Колегията го преназначи на длъжност „прокурор" в Софийска районна прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Светослав Стойнов - обвинител в Окръжна прокуратура - Варна, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия за първоначален период от 2 години, считано от 1 май 2022 г. в Брюксел, Белгия.

Светослав Стойнов е одобрен за участие в процедурата на ЕК за вакантна позиция OLAF-В-4 с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Райна Петрова - обвинител в Районна прокуратура - Монтана, като прие комплексна оценка „Много добра” и на основание ЗСВ прокурорът придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Повишени в ранг „прокурор в АП“ са Бригита Байрякова и Евгений Милев - Районна прокуратура – Пловдив, а Биляна Гълъбова - Районна прокуратура – Благоевград, е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови Генади Георгиев на заеманата преди избора длъжност „прокурор" във ВАП, считано от датата на освобождаване от длъжността като инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет с акт на Народното събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във