Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Диана Мицканова-Лазарова - обвинител в Специализираната прокуратура, на длъжност „прокурор" в Районна прокуратура - Плевен, считано от датата на встъпване в длъжност.

По конкурса за преместване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са налице всички предпоставки за пристъпване към назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Към момента има 10 длъжности „прокурор“, освободени в срока на приложение на разпоредбата, но поради постъпили откази от следващи по реда на класирането кандидати за съответните органи на съдебната власт, разпоредбата на ЗСВ е приложима само по отношение на една от освободените длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен.

Решенията подлежат на обжалване.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи четвърта щатна длъжност „заместник военно-окръжен прокурор“ на София чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор" от щата на органа, считано от датата на вземане на решението. На длъжността е назначен Петър Белчев - прокурор в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Той е предложен от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура - София, който се мотивира с непрестанно увеличаващия се обем на работата и натовареността на магистратите, както и соткрояващата се тенденция за нейното повишаване.

Петър Белчев има над 16 години общ юридически стаж. Започнал е кариерата си в органите на съдебната власт през 2006 г. като младши прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив. От 2009 г. до 2010 г. е прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, а от 2010 г. до 2013 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура. В периода от 2013 г. до 2014 г. е заместник районен прокурор на София, а от 2014 г. до 2017 г. - административен ръководител. От 2017 г. до 2019 г. отново е прокурор в същата, а към настоящия момент е прокурор в Специализирана прокуратура.

От 28 февруари 2022 г. е командирован в Апелативна специализирана прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт, проведе предварително атестиране на Кремена Роглекова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и прие комплексна оценка много добра.

Проведено бе и извънредно атестиране на Иван Кирков - районен прокурор на Бургас, като бе приета комплексна оценка „много добра“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във