Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Пазарджик, с която е обърнато внимание на Димчо Чолаков – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Пазарджик и заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура - София, с която е заличено наложеното със Заповед № 1006/25.08.2021 г. дисциплинарно наказание „забележка“, на Таня Коцева - прокурор в Окръжна прокуратура - София, потвърдено с решение на ВСС.

Двете заповеди ще бъдат приложени, ведно с решението на колегията, към кадровото дело на двамата магистрати.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи пета щатна длъжност „заместник-апелативен прокурор" на АП - София чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор" от щата на органа, считано от датата на вземане на решението.

За заемане на длъжността е назначена Даниела Ангелова, която е зам. - административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Необходимостта от пети заместник е мотивирана с преодоляване на високата натовареност на Апелативна прокуратура – София и нуждите за кадрово укрепване, с оглед обезпечаване на основните функции и правомощия по организацията и управлението ѝ.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Даниела Ангелова-Осоговска - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, Таня Поповска - прокурор в Апелативна прокуратура – София, Димитър Хаджийски - прокурор в Софийска градска прокуратура, Димитрия Дърмонска - прокурор в Специализирана прокуратура, Сийка Милева - прокурор в Специализирана прокуратура и Антоанета Близнакова - прокурор в Апелативна прокуратура - София, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", считано от датата на встъпване в длъжност.

Решенията подлежат на обжалване при условията и по реда на Закона за съдебната власт.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Нели Славова - прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването пред Върховния административен съд.

Подаден е отказ от встъпване в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, поради което една от обявените осем длъжности за органа остава неусвоена. С цел окончателно попълване на конкурсните места и с оглед депозирани откази от назначаване на тази длъжност на следващите трима кандидати, Колегията пристъпва към извършването на второ класиране за Софийска градска прокуратура и съобразно заявените откази се преминава към следващия по реда на класирането кандидат за органа.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Таня Мадина - заместник-окръжен прокурор на Пазарджик и Иван Аврамов – обвинител в СГП, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Освободен, поради навършване на пенсионна възраст, е и Петър Мидов – прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково.

Facebook logo
Бъдете с нас и във