Параграф22 Daily

§22 Новини

86% от наказателните и 88% от гражданските, търговските и административните дела с нарушено правото на разглеждане и решаване в разумен срок, са в Софийския апелативен район

През второто тримесечие на 2020 г. проверяващите състави на ИВСС са разгледали в законоустановения четиримесечен срок 74 заявления, като са изготвени констативни протоколи и становища, изпратени на министъра на правосъдието, на основание чл. 60д ЗСВ. От приетите за основателни 47 заявления за периода 1 април 2020 г. - 30 юни 2020 г., по наказателни дела има 15 заявления, a 32 са по граждански, търговски и административни дела.

През този период се запазва тенденцията големият процент от разгледаните заявления, по които е констатирано нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, да са срещу действия на органи на съдебната власт на територията на Софийския апелативен район - 86 % от заявленията по наказателни дела и 88 % от заявленията по граждански, търговски и административни дела.

От разгледаните заявления, подадени от страни по граждански дела, с най - голяма продължителност е производството по гр.д.№ 3387/2008 г. по описа на СГС. То е образувано по иск за компенсация на неимуществени вреди в резултат от приложението на експериментално лекарство за онкологично заболяване. Общият период на производството е 11 години и 4 месеца, като само първоинстанционното производството по гр.д. № 3387/2008 г. по описа на СГС е продължило 10 години и 2 месеца. Забавяния са допуснати при събиране на доказателствата и организацията на съдебните заседания. Проведени са общо 20 съдебни заседания. Във второто съдебно заседание съдът е допуснал извършване на СМЕ за установяване на характера на вредите, претърпени от ищцата, като десет последователни съдебни заседания в периода от 12.05.2010 г. до 18.09.2015 г. са отложени за изготвяне на тази СМЕ. Причината е, че назначаваните от съда вещи лица са направили искания да бъдат заменени. Следващите две заседания - на 28.09.2015 г. и на 22.02.2016 г. са отложени, поради неявяване на вещите лица, изготвили експертизата. Заключението по СМЕ е прието в заседанието на 04.07.2016 г., а с определение от 14.10.2016 г. е допусната допълнителна комплексна СМЕ. Последвалите съдебни заседания на 06.02.2017 г., на 19.06.2017 г. и на 13.11.2017 г. са отложени съответно, първото - защото заключението по СМЕ не е изготвено, второто - защото не е представено в срок и третото - поради заболяване на един от експертите.

Освен посоченото, голяма част от заседанията са насрочвани през интервали от 6 до 8 месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във