Параграф22 Daily

§22 Новини

Администрацията ще е длъжна да уведомява собствениците при отчуждаване на имоти?

Собствениците на имоти, които са предвидени за отчуждаване заради изграждане на обекти от национално значение, ще бъдат уведомявани по реда, регламентиран в Административнопроцесуалния кодекс. Това предвиждат подготвяните промени в Закона за държавната собственост, предложени от група депутати от ГЕРБ, във връзка с решението на Конституционния съд от средата на юли да обяви част от текстовете на закона, касаещи процедурите по отчуждаване, за противоконституционни. Мнозина обаче помнят как отменените текстове бяха приети като част от законотворчеството на ГЕРБ и най-вече на групичката псевдоюристи около Искра Фидосова.


В началото на тази година омбудсманът Константин Пенчев сезира Конституционния съд за текстове от законите за държавната и общинската собственост, регламентиращи сроковете за обжалване на принудителните отчуждения. Те предвиждаха сроковете за обжалване на принудително отчуждаване на имоти да започнат да текат от датата на обнародване на съответните актове в Държавен вестник, което означаваше, че собствениците трябва редовно да следят изданието, за да упражнят правото си на защита при принудително отчуждаване.


Депутатите предлагат собствениците на имоти, предвидени за отчуждаване, да бъдат уведомявани по реда, определен в чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, който предвижда административните актове да бъдат съобщавани в тридневен срок след издаването им на всички заинтересовани лица - устно или писмено, по електронна поща, факс или с писмо. Ако обаче адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или те не бъдат издирени, съобщението се предвижда да бъде публикувано в сайта на административния орган или на табло за обявления.


Същевременно се променят и сроковете за обжалване - те започват да текат от датата на съобщаването на административния акт за отчуждаване на имоти или части от имоти. Ако не са обжалвани и обезщетенията, свързани с отчуждаването, които са били изплатени на собствениците, актовете се предвижда да влизат в сила.


При въвеждането на инвеститора във владение на отчуждени имоти се предвижда да се съставя протокол в присъствието на представители на областния управител и на инвеститора, а когато става въпрос за земеделска земя или горска територия - и на земеделското министерство. Предлага се комисията да включва и независим оценител, вписан в Камарата на независимите оценители, в зависимост от предназначението на имота.


Собствениците на отчуждени имоти трябва да бъдат уведомявани за изготвянето на протокола най-късно 7 дни преди самия оглед от комисията, предвиждат още предложенията за промени в закона. Ако собственикът не се яви, огледът на имота може да бъде съставен, а копие от прокола се предвижда да му бъде връчен отново по реда на административния кодекс.


Инвеститорите пък се задължават да изплатят на собствениците обезщетение за пропуснати ползи за периода от по-ранното му въвеждане във владение до влизането в сила на решението за отчуждаване на съответния имот. То се предвижда да се изчислява на базата на арендно плащане за съответния период, наем или печалба, в зависимост от самия имот.

Facebook logo
Бъдете с нас и във