Параграф22 Daily

§22 Новини

Администрацията ще връща парите, ако не извърши услугата

Администрацията ще връща платените такси, ако не извърши услугата. Това предвижда проект за изцяло нов Закон за държавните такси, който трябва да замени действащия от 1951 г. Новият нормативен акт е разработен по проект по Оперативна програма "Административен капацитет". Той беше публикуван от Министерския съвет за обществено обсъждане, което ще продължи до 26 август, пише "Правен свят".

В законопроекта е предвидено, че "когато администраторът не извърши дейността или услугата или не предостави правото, държавната такса се връща". Правилото няма да важи в три случая. Първият е, когато е прекратено съдебно производство. Вторият – когато правните последици от неизвършването на услугата или предоставянето на правото са като при мълчалив отказ или мълчаливо съгласие. А третият, когато работата не е свършена, заради нередовности в искането на платеца, които не са отстранени в срок.

Законопроектът предвижда, че държавните такси ще се връщат в срок от 30 дни от подаването на искане за това. Парите ще се изплащат обратно в брой или безкасово, като разходите по банковия превод ще са за сметка на наредителя. Отказът да бъде върната таксата, може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Както и действащият ЗДТ, така и новият, предвижда отговорност за лицата, по чиято вина таксата не е платена или е внесена в по-малък от дължимия размер. Но ако в момента законът регламентира, че в такъв случай санкцията се изразява в плащане на дължимата сума и глоба до троен размер, сега се въвеждат точни граници на глобата - от 100 до 1000 лв. Тя ще се налага само на конкретното "виновно длъжностно лице на администратор – държавен орган", заради което въобще не е платена такса или е начислена по-малка. Наказателните постановления ще се издават от ръководителя на държавния орган, в който работи чиновникът. В проекта е записано, че в маловажни случаи глобата може да е от 10 до 50 лв. и да се налага с фиш.

Законопроектът запазва правилото за разходоориентираност на държавните такси. В мотивите към него се констатира, че в момента практиката по прилагането на този принцип е противоречива и неубедителна за гражданите и бизнеса. "Налице са примери, при които за предоставянето на еднакви по себестойност административни услуги се събират различни такси… За да се гарантира спазването на изискването държавната такса да покрива само разходите по предоставяне на съответната услуга, законопроектът предвижда приемането на Методика за определяне размера на таксите на разходен принцип. Действащата нормативна уредба за таксите не включва подобна единна за всички държавни такси методика. Законопроектът предвижда и приемането на Единна тарифа за таксите за типови административни услуги с цел за едни и същи технически услуги с голяма честота на предоставяне, различните институции да събират еднакви такси", пише в мотивите.

В новия закон е регламентирано, че има два вида разходи, на базата, на които ще се определя конкретната държавна такса – преки или непреки. И се дават дефиниции за тях. Според тях разходът е пряк, когато е направен само и единствено за извършването на дейността или услугата или за предоставянето на правото, включително за наблюдение или контрол. Разходът е непряк, когато се отнася косвено към извършването на дейността или услугата или предоставянето на правото. Изрично е записано, че при изчисляването на разходите за дадена услуга не се включват глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения, лихви по дължими вземания, обезщетения на служителите при прекратяване на трудово и служебно правоотношение, социални и представителни разходи.

Проектът предвижда, че по изключение държавните такси може да не са разходоориентирани, а да са в продукт на политика за насърчаване или възпиране на дадена дейност. "В определени случаи, включително за целите на социалната политика, група платци може да бъде освободена от задължението да заплаща такси. Използването на държавни такси като инструмент за провеждане на политика може да се прилага единствено в случай, че е извършен надлежен анализ, в това число финансов в рамките на предварителна оценка на въздействието на тези такси и резултатите подкрепят ефективността на инструмента. В тази връзка законопроектът предвижда приемането на Специализирана методика за оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на такси. Оценка на въздействието се извършва при определянето на размера на всички такси. Изискването за извършване на оценка на въздействието отговаря на добрите европейски практики и осигурява приемането на информирано решение относно размера на таксите от страна на компетентния орган", пише в мотивите.

Новост е възможността всяка година със закона за бюджета държавата да променя държавните такси. Това ще става с "коефициент за съответната година, съобразно изменението в макроикономическите показатели".

Освен това се създава ново Звено по таксите в Министерския съвет, което ще отговаря за всички тарифи, издавани от изпълнителната власт. То ще изготвя становища по оценките на въздействието на държавните такси.

В проекта е заложено, че подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на стария Закон за държавните такси, ще се прилагат доколкото не противоречат на новия. А нормите, които влизат в разрез с него, ще продължат да действат 3 месеца след влизането в сила на новия ЗДТ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във