Параграф22 Daily

§22 Новини

Административните съдии с общо становище по проекта за промени на АПК

Административните съдии подкрепят измененията в ЗИД на АПК относно родовата подсъдност и държавните такси, правят предложения по усъвършестване на измененията относно електронното правосъдие, мълчаливото съгласие и касационното обжалване, отхвърлят предложеното разглеждане на дела от Върховния административен съд в едноличен състав и механизма за уеднаквяване на съдебната практика и се съгласяват с въвеждането на съкратени срокове по разглеждане на делата при преходни разпоредби за етапното им влизане в сила. Това става ясно от съвместно становище на съдии от административните съдилища и от Върховния административен съд по Закона за изменение и допълнение на АПК.

Становището по законопроекта е поискано от вносителите - депутати от Реформаторския блок, преди разглеждането му на първо четене в пленарна зала на Народното събрание. То е изготвено от работна група, съставена от съдии от Върховния административен съд и университетски преподаватели по административно право и процес, включително членове на работната група по изготвянето на законопроекта. Работната група е прегледала и обобщила всички становища, постъпили от административните съдилища в страната и от съдиите от Върховния административен съд.

"Правен свят" представя формираното общо становище по предложените със законопроекта изменения и допълнения на АПК.

Изменението в родовата подсъдност по множество специални закони (ДОПК, ЗЗК, ЗКФН, ЗЕС и т.н.) се подкрепя като обоснована и необходима реформа. От една страна това ще улесни достъпа до правосъдие на гражданите и на юридическите лица, а от друга страна ще позволи по-равномерно натоварване сред административните съдилища. Разтоварването на ВАС ще гарантира функцията му на върховна съдебна инстанция и по уеднаквяване на съдебната практика по административни дела.

Работната група подкрепя увеличаването на държавните такси в касационното производство при запазване на досегашния размер на таксите в първоинстанционното производство. Изменението се приема като удачна мярка срещу злоупотребата с право на жалба, срещано в съдебната практика като необосновано многократно сезиране на касационната инстанция с един и същи разрешен със сила на пресъдено нещо спор. Категорично и единодушно е становището на съдиите за запазване на предварителното внасяне на държавните такси като условие за редовност на обжалването и в този смисъл не се подкрепя предложението на законопроекта за последващото им внасяне след постановяване на окончателно съдебно решение. Работната група предлага прецизиране на текстовете на законопроекта, за да се уеднаквят таксите по отмяна на влезли в сила решения с тези по касационни дела, а таксите по частни жалба с тези по първоинстанционни дела. Предлага се държавните такси за едноличния търговец да са като за физическо лице.  

Въвеждането на института на мълчаливото съгласие се подкрепя, но със забележки по предложената уредба. Съдиите намират, че е недопустимо орган по изпълнението да се натоварва с правомощие да определя съдържанието на приравненото на административен  акт мълчаливо  съгласие. Предлагат редакция на изменението, според която заявителят регистрира съдържанието на мълчаливото съгласие в деловодството на съответния административен орган. Работната група предлага да отпадне обжалването на мълчаливото съгласие, тъй като това би обезсмислило института. Предлага се функциите по налагане на наказания да се делегират на овластен от председателя на съда съдебен служител, а не да са на самия председател на съда, както законопроектът предлага.

Работната група прави бележки и по отношение на разпоредбите за електронно правосъдие. Отбелязва се, че достъп до т.нар. "електронно дело" следва да имат само страните по делото и техните процесуални представители, за да бъдат спазени разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Гражданите следва да бъдат задължени да посочат адрес на електронна поща или мобилен телефон за призоваване само ако имат такива.

По измененията в производството по касационно обжалване се предлага усъвършенстване на текстовете. Подкрепя се института на приподписване на касационната жалба от адвокат, но се предлага изключение за случаите по Закона за административните нарушения и наказания. Подкрепя се нововъведената разпоредба за администриране на касационното производство, но се предвиждат и правомощията на съдиите-докладчици. При разглеждане на заседанията се предлага да се запази принципът на открити съдебни заседания, освен ако съдът не реши друго. При правомощията на ВАС да връща делото за ново разглеждане се предлага връщане само в случаи, в които събирането на доказателства не е допустимо в касационното производство. По дефинирането на съществените нарушения на административнопроизводствените правила се предлага изброяването да е неизчерпателно с оглед възможността за съдебна преценка относно съществеността на процесуалното нарушение във всеки конкретен случай.

Работната група се противопоставя на предвиденото в законопроекта заседаване на ВАС в състав от един съдия. Според върховните съдии целеният с изменението ефект по разтоварване е несъвместим с ролята на ВАС, призван да осъществява върховен съдебен надзор. Не се подкрепят предложенията за уеднаквяване на съдебната практика на отделенията на ВАС и за контролиране на сроковете по кодекса от страна на инспектората към ВСС. Отхвърля се и изменение в ЗСВ, тъй като според работната група трябва да се запази двуинстанциионността на производство по съдебен контрол на дисциплинарните производства срещу магистрати. Отхвърля се предложението решенията на Съда на Европейския съюз да са основание за отмяна на влязло в сила решение по административно дело поради непрецизност на редакцията. Не всяко решение на СЕС може да е основание за отмяна на влязъл в сила национален съдебен акт, като в тази връзка се препоръчва сравнително-правен анализ.

В преходните разпоредби се предлагат удължени срокове за влизане в сила на разпоредбите за въвеждане на електронно правосъдие предвид необходимостта от техническото и организационното му обезпечаване, както и на разпоредбите за съкратени срокове при разглеждане и отлагане на административните дела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във