Параграф22 Daily

§22 Новини

Административните съдии в Русе се похвалиха с бързина и качество

Административен съд – Русе отчита висок процент на постановените актове в срок до един месец по свършените дела. Общият брой на разглежданите първоинстанционни и касационни производства през годината са били 1335, като 1125 от тях (84%) са приключили със съдебен акт, а висящността на делата, изразена в проценти и в абсолютни стойности, остава ниска, с нива идентични с предходните три години.

Въпреки наложените мерки и рестрикции от усложнената епидемиологична обстановка в страната през 2021 г., сравнително висок остава процентът на общо свършените през годината дела, приключили в срок до 3 месеца (86 %), като най-голям е делът на свършените до 1 месец. При касационните производства съдът отчита 100 % на изготвените до един месец актове.

Средномесечното постъпление (новообразувани дела) през 2021 г. е 94 броя. Констатира се минимално намаление в сравнение с предходната година, но се запазва тенденцията за относително висок ръст на постъпващи производства от 2017 година досега.

През отчетния период в съда са разгледани 915 бр. първоинстанционни административни дела, от които 765 новообразувани и 150 висящи към 01.01.2021 г., като в края на годината са приключили 745 бр. (81%).

Анализът на данните сочи, че се запазва високият относителен дял на частните административни дела, както и на делата образувани по Данъчно осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Кодекса за социално осигуряване и Закона за социалното подпомагане, Закона за държавния служител, Закона за МВР и др. През 2021 г. съдът отчита намаляване броя на делата по оспорване на разпоредби от подзаконови нормативни актове.

От общо 745 бр. свършени първоинстанционни административни дела прекратените са 199 бр. (27%) като най-честите причини и правни основания за това са недопустимост на жалбата, липса на правен интерес, просрочено оспорване, неотстраняване на констатирани нередовности в жалбата/исковата молба в дадения от съда срок, оттегляне на жалбата, липса на местна подсъдност или подведомственост, повдигане на препирня за подсъдност.

Обобщените данни показват, че най-честите причини за отлагане на делата са за събиране на доказателства – гласни, писмени и изслушване на експертизи, както и невъзможност за явяване на страни в производствата, включително и заради карантиниране. Запазва се и високият процент на потвърдените от ВАС съдебни актове на Административния съд (74% от обжалваните актове са потвърдени, а 26% са изцяло или частично отменени).

Осем магистрати са правораздавали през отчетния период, от които четирима – командировани от Районен съд – Русе и Районен съд – Исперих. В условия на финансови ограничения съдът продължи да прилага политика на постоянен контрол и ефективно разходване на бюджетните средства с цел оптимално използване на ресурсите. В рамките на утвърдения бюджет бяха извършвани разходи, свързани с предотвратяване разпространението на COVID – 19.

През отчетната година в съда бе извършена проверка от Инспектората към ВСС, чийто изводи обобщиха стриктното изпълнение на разпоредбите от Правилника за администрацията в съдилищата в Административен съд – Русе.

Публичната работа на съда през изминалата година бе съобразена с решенията на Съдийската колегия на ВСС и препоръките на Министерството на здравеопазването за прилагането на мерки за предотвратяване разрастването на епидемията. Съдът осъществяваше дейността си и съобразно въведените правила за достъп до съдебните производства с обществен и/или медиен интерес.

Въпреки ограничените възможности, партньорството на съда с Русенския университет продължи и през изминалата година, предимно чрез онлайн конферентни форми. В началото на юни бе организирана съвместна онлайн дискусия на тема „Особеностите на административното право и процес“ със студенти от втори курс, специалност „Право“ на РУ „Ангел Кънчев“. Лекцията бе част от практическата подготовка на студентите в дисциплините „Административно право“ и „Административен процес“. Много от въпросите на студентите бяха свързани с актуални юридически казуси, във връзка с констатираните през годината нарушения на заповеди на Министъра на здравеопазването при въвеждането на противоепидемичните мерки и видовете административни наказания, налагани за тяхното неспазване.

Във връзка със задължителната в учебния план, практика на студентите от специалността „Право“, бяха организирани обучителни срещи и разговори на магистрати от АдмС – Русе със студенти от юридическите факултети на Нов български университет и СУ „Св. Климент Охридски“. За втора поредна година Административен съд – Русе проведе и следдипломно обучение на 40 дипломанти, завършили висше образование по специалността „Право“.

Въпреки продължаващия и през миналата година ограничителен режим на достъп в съда, обект на журналистически въпроси, разследвания и материали бяха жалби и протести срещу нормативни актове и решения на Общински и Районни избирателни комисии, спорове срещу кметски решения и обществени поръчки, производства по Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за опазване на околната среда.

Във връзка с влезлите в сила разпоредби на чл. 360з и чл.360ж от Закона за съдебната власт относно снемане на електронен образ на изявленията и актовете, подавани до органите на съдебната власт на хартиен носител и през 2021 г. съдът продължи да усъвършенства работата си за бърз и лесен обмен на данни между съда и страните по съответните дела. За изминалите 15 години административните съдилища се утвърдиха като гарант за достъпно, бързо, качествено и безпристрастно правосъдие. Доказателство за това са данните от анализа на Европейската комисия, публикувани в Информационното табло на Европейския съюз, които са показател за ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи в 28-те държави – членки на съюза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във