Параграф22 Daily

§22 Новини

Административно-финансови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт измени Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата. С промяната е увеличен размера на минималните възнаграждения на служители на технически длъжности и на специфични длъжности, като огняр, пазач, главен готвач, сервитьор, камериер и други.

Предложението е внесено от Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. В приложените мотиви се посочват установените разлики в сега действащия Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ, утвърден с протокол № 7 от 27.02.2019 г., както разлика между средните възнаграждения за същите или сходни длъжности в страната, и определените, съгласно действащия към момента Класификатор, утвърден по протокол № 3 от 29.01.2019 г., които са по-ниски от средните за страната. Предвид тези разлики на обявените конкурси не се явяват кандидати с доказани професионални качества и опит, и конкурсните комисии не класират кандидати за съответната длъжност, или поради неконкурентното на пазара на труда възнаграждение, класираните кандидати заемат длъжността за кратко като прекратяват трудовите правоотношения.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от Закона за съдебната власт разкри 2 щатни бройки за длъжността „съдебен помощник“ в Административен съд – София-област, и 0,5 щатни бройки за длъжност „връзки с обществеността“ в Административен съд - Бургас.

Предвидено е бройките да бъдат взети от предвидените за длъжност „служител по сигурността на информацията“. Колегията уважи искането на Административен съд – София-област, предвид значителното нарастване на броя на делата и тяхната фактическа и правна сложност по множество специални закони. Съобразени бяха също голямата натовареност на Административен съд – Бургас и очаквано и прогнозириуемо увеличение на дела с обществена значимост с оглед предстоящите изборни дела и новия туристически сезон.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова четирима съдии – членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Форумът ще се поведе в гр. Брюксел, Белгия за периода 19 – 22 юни 2019 г.  С решението на Колегията за участие във форума са определени: Валерия Братоева-Дамгова – съдия в Софийски градски съд, Галя Горанова Вълкова – съдия в Софийски районен съд, командирована в Софийски градски съд, Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд и Весела Иванова Гълъбова-Илиева – съдия в Районен съд – Варна.

Основната тема на срещата ще бъдат Регламент (ЕО) № 1393/2007  на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилищата на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела. Организаторите са отправили покана освен към членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, да присъстват и представители на Министерство на правосъдието.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Петя Стоилова-Владимирова – съдия в Административен съд – София-град, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), за вакантна позиция JUST-A-3.

Функционалната характеристика на вакантната позиция, посочена в обявлението на ЕК, показва, че избраният кандидат, съвместно със служители на Комисията, ще осъществява и прилага достиженията на правото на ЕС (acquis) в областта на дружественото право и корпоративното управление, и при необходимост ще съдейства при подготовка на изпълнителни/делегирани актове или насоки, и при преговори със Съвета и Европейския парламент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във