Параграф22 Daily

§22 Новини

Адвокатурата с пореден пакет искания за промени в устройствения си закон

Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет

Пореден проект за промени в Закона за адвокатурата предлага Висшият адвокатски съвет. Паралелно с това ще се подготвя и нов вариант на устройствения закон, като работна група ще прави анализ на проблемите при упражняване на адвокатската професия, сравнителноправен анализ на необходимостта от въвеждане на нови институти и правила с оглед действащото европейско право. Обсъжданията пък ще стават в рамките на Консултативен съвет, съставен от представители на всички адвокатски колегии и сдружения на адвокати.

След като предишният проект на нов Закон за адвокатурата катастрофира в Народното събрание заради съпротивата на нотариуси, счетоводители и частни съдебни изпълнители, сегашните предложения са ограничени по обхват. От една страна са възпроизведени част от рестрикциите с цел отсяване на кандидат-адвокатите. Приемът на адвокати ще включва както изпит, така и събеседване с местния съвет, а кандидатът трябва да представи и автобиография. Изпит ще полагат всички с по-малко от 10 години юридически стаж, а не 5 години, както е сега. Отпада привилегията за прием без изпит на докторите по право. 

Остава забраната адвокат да стане невъзстановен в правата си несъстоятелен или юрист, който е бил през последните две години преди датата на обявяване на несъстоятелността, управител, овластен да представлява търговско дружество, член на управителен орган, председател на кооперация, прокурист, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори и за срок две години от прекратяване на  производството по несъстоятелност. На младшите адвокати се дава изрично право да се явяват заедно с друг адвокат по първоинстанционни дела не само в окръжните, но и в административните съдилища - въпрос, който пораждаше досега недоволство и противоречиви тълкувания. 

От друга страна се предлагат промени в режима на управление на адвокатурата. Мандатът на адвокатските съвети на отделните колегии се удалжава от 3 на 4 години години, колкото е този на висшите ръководни органи. въвежда се изискване за 10 години адвокатски стаж за членовете на съвета на колегията и за председател на дисциплинарния съд. За председателите на колегиите изискването е за 15 години адвокатски стъж, каквото е и за членовете на Висшия адвокатски съвет.

Запазен е предложеният вече нов режим за определяне на минималните адвокатски хонорари, посочени в едноимнната наредба. Причината е антимонополното решение на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване на български съдия, според което определяните с наредбата минимални тарифи може да ограничат конкуренцията в правните услуги. Въвеждат се правила за определяне на минималните адвокатски възнаграждения, които отчитат качеството на адвокатската дейност и достойнството на адвокатската професия, като предвиждат и извършване на функционален анализ на обема и сложността на предоставяната правна помощ, материалния интерес, защитаваните права и интереси, и отговорността на адвоката.

Сериозно недоволство ще предизвика вероятно предложението за премахване на съдебния контрол върху решенията по дисциплинарни дела в адвокатурата. Сега те може да бъдат обжалвани пред Върховния касационен съд, а предложението в проекта е последен да се произнася петчленен състав на Висшия дисциплинарен съд, ръководен от неговия председател.

За поблекчаване на адвоката при достъпа до нотариални и изпълнителни дела е предвидено това да става само с адвокатска карта без представяне на пълномощно. Подобно на Нотариалната камара трябва да бъде изградена информационна система при Висшия адвокатски съвет, която да осигурява достъп до Националната база данни „Население“ и до Националния регистър на българските лични документи.

Минималните застрахователни суми за професионална отговорност са определени на 100 000 лв. за събитие и 200 000 лв. за всички събития за срок от една година, като условията за застраховане на адвокатите ще бъдат определени в наредба. Дисциплинарно производство срещу адвокат ще се образува до 1 година от откриване на нарушението и не по-късно от 2 години от извършването му. Нарушението се смята за открито от момента, в който адвокатският съвет е узнал за него, а абсолютната давност за налагане на санкция става 3 години.

Проектът предлага и нова клетва на адвоката със следния текст:

"Заклевам се

да прилагам с достойнство знанията, получени от моите учители в правото и да спомагам за поддържането на мира и справедливостта в обществото,

да помня винаги, че основните повели на правото са да се живее честно, да не се вреди другиму и да се отдава всекиму неговото,

да пазя доверието и уважението към правната професия и да я практикувам почтено и честно, воден(а) от стремежа да различавам доброто от злото, истината от неистината, справедливото от несправедливото и правилното от неправилното,

да изпълнявам своя дълг на юрист за утвърждаване на мъдростта и силата на правото като изкуство за доброто и справедливото.

Заклех се!"                                                                                  

Facebook logo
Бъдете с нас и във