Параграф22 Daily

§22 Новини

Актуализираха инвестиционната програма на ВСС за ремонт на ДМА за 2019 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по § „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г., съгласно Приложение „Сметни стойности и разчети за финансиране на капиталови разходи и трансфери през 2019 г.“ от 03.12.2019 г.

Общият размер на годишната задача за 2019 г. е в размер на 14 639 535 лв., като в предложеното поименно разпределение на разходите за основни ремонти на ДМА за 2019 г. (м. декември) не са включени средствата в размер на 866 000 лв. за проектиране, изграждане, строителен и инвеститорски контрол на съдебната сграда за нуждите на Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик.

Комисия „Управление на собствеността“ с решение от 04.12.2019 г. е актуализирала поименното разпределение на разходите, с което са намалени утвърдените средства за 2019 г. в размер на 16 733 919 лв. със сумата от 2 094 384 лв. – необходима за придобиване на сграда за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Балчик. В размера на посочената сума са извършени корекции по параграфи „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ и „Придобиване на ДМА“. В тази връзка  Пленумът на ВСС даде съгласие за корекция по бюджета на ВСС за 2019 г., с цел осигуряване на средства за придобиване на сграда за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Балчик. С 2 050 000 лв. е намален параграф „Основен ремонт на ДМА“ и съответно е увеличен параграф „Придобиване на ДМА“ по бюджета на ВСС. Даде се съгласие и за извършване на разход в размер до 65 000 лв. от бюджета на ВСС за покупко-продажба на недвижим имот в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2 за нуждите на органите на съдебната власт

Facebook logo
Бъдете с нас и във