Параграф22 Weekly

§22 Новини

Апелативен съд - Варна с регистър на отводите и самоотводите на съдиите

С цел постигане на висока степен на оптимизация на правораздавателния процес в Апелативен съд-Варна е създадена и вече работи Регистър на отводите и самоотводите на съдиите от апелативната инстанция. Регистърът е необходим за по-голяма отчетност на постановените отводи по чл.29 и чл.31 от НПК и чл.22 и чл.23 от ГПК по наказателните, гражданските и търговските дела. Регистърът, както и архивът, който се създава към него, подлежи на годишна проверка от заместник-председателите на Апелативния съд и от ръководители на трите отделения в него.


Със Заповед на Председателя на Апелативен съд Варна от днес се обособяват три постоянни състава в Търговско отделение на съда с по трима съдии. Това е поредната стъпка към подобряване и оптимизиране работата в едно от най-натоварените отделения в съда, към уеднаквяване на съдебната практика и по-добра организация в дейността както на съдиите, така и на съдебните служители.


Освен това новото ръководство на Варненския апелативен съд предприема конкретни действия по оптимизиране на цялостната организация на правораздавателния процес в институцията. Това са мерки, насочени към подобряване процеса на администрирането на делата и тяхното разглеждане в апелативната инстанция. Всяко едно действие е съобразено с изпълнението на препоръките, направени от проверяващите дейността на съда институции - ВКС, ВСС и ИВСС.


В Наказателно отделение на Апелативния съд се обособяват три наказателни състава от по двама съдии, които ще се допълват от трети съдия, избран по реда на случайното разпределение на делата чрез софтуерния продукт Law Choice. С оглед на приключването на вече насрочените за месец април съдебни заседания, новата организация за работа в Наказателно отделение ще влезе в сила от 1 май 2014 г.


В Гражданско отделение на Варненския апелативен съд вече са обособени два постоянни граждански състава от по трима съдии. Процесът на оптимизиране на организацията на правораздаването в отделението ще доведе до уеднаквяване на съдебната практика, както и до подобряване на работата на отделните съдии и съдебните служители.


Следващата седмица се предвижда предприемане на административни действия в Търговско отделение на съда. В него също ще бъдат обособени постоянни състави, ще се подобри комуникацията и цялостната организация на работата на съдиите и служителите. Предприети са и действия за оптимизиране дейността и на съдебната администрация в Апелативен съд Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във