Параграф22 Daily

§22 Новини

АС – Русе прекрати съдебното производство, образувано по жалба срещу решение на ОИК - Две Могили

Административен съд – Русе остави без разглеждане жалбата на Бисер Йончев – общински съветник от ПП СДС в Общински съвет – Две могили, срещу Решение на ОИК – Две Могили, с което е направен отказ да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на обявения за кмет на кметство Бъзовец Лъчезар Минев. В мотивите си жалбоподателят посочи, че процесното решение е неправилно, незаконосъобразно, издадено при съществени нарушения на материалноправните разпоредби.

С протоколно определение от 5 май 2020 г. съдът спря производството до приключване на конституционно дело № 5/2020 г. с влязъл в сила съдебен акт, а след произнасянето на Конституционния съд по казуса, делото бе възобновено. В хода на съдебното производство съдът констатира, че жалбата е недопустима, а нередовностите по нея не са отстранени. Право да оспорват административните актове пред съда имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него. Законът за местно самоуправление и местна администрация (чл. 42, ал. 5) ясно упоменава кои са носителите на право на оспорване на тези актове – заинтересовани лица; централните ръководства на партиите и коалициите, представени в съответните общински съвети и/или упълномощени от тях лица.

В тази връзка съдът намира, че жалбата на Бисер Йончев се явява недопустима, тъй като общинският съветник не е сред кръга на лицата с право на оспорване на акта. Според съда приложеното по делото пълномощно от областния председател на ПП СДС - Русе и член на Националния съвет, с което е упълномощен жалбоподателят да оспори решението на ОИК – Две могили пред Административен съд – Русе, не може да бъде прието като надлежно упълномощаване, тъй като областният председател е и член на Националния съвет, но не е част от централното ръководство на партията.

Въз основа на установената фактическа обстановка съдебният състав остави жалбата без разглеждане и прекрати съдебното производство.

Определението на Административен съд – Русе подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в срок до 7 дни от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във