Параграф22 Daily

§22 Новини

АС - Варна отмени решения на Общинския съвет, с които общината става акционер в „Пълдин туринвест“

Административен съд – Варна отмени решение на Общински съвет – Варна, с което Общински съвет - Варна отменя свое решение, прието на заседание от 2 май 2017 г.

Общинският съвет - Варна е дал съгласие за безвъзмездно прехвърляне от Община Варна на Държавата, чрез Министъра на икономиката, на 16 314 400 броя безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев, представляващи 29 на сто от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД и е упълномощил кмета на Община Варна да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите с Министъра на икономиката, както и да извърши всички други правни и фактически действия за прехвърляне на акциите.

Съдът отмени и решение на Общински съвет - Варна, с което изборният орган дава съгласие Община Варна да стане акционер в „Пълдин туринвест“ АД - Пловдив и да апортира в капитала на „Пълдин туринвест“ АД, притежаваните от Община Варна 16 314 400 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, като възлага и упълномощава кмета на Община Варна да предприеме и извърши всички необходими фактически и правни действия по изпълнението на решението.

Делото е образувано по жалба на Областния управител на област Варна, съгласно правомощията му по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, където се казва: „областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд.“

В мотивите си съдът сочи, че оспорените решения на Общински съвет - Варна са приети при допуснати в хода на производството съществени нарушения на процесуалните правила и са нарушени принципи на административния процес за истинност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост. „Допуснато съществено процесуално нарушение в производството по издаване на акта е самостоятелно основание, налагащо неговата отмяна като унищожаем административен акт“ , се казва в решението на съда.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщението до страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във