Параграф22 Daily

§22 Новини

АС- Враца прие две важни решения

С решение № 68 постановено по адм. дело № 28 по описа на съда за 2016 г., Административен съд Враца потвърди Решение № 280-МИ/12.01.2016 г. на Общинска избирателна комисия Мездра, с което предсрочно са прекратени пълномощията на Кмета на Кметство с. Руска Бела, поради влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

След обстойна проверка за наличието на твърдените в жалбата нарушения и анализ на представените и приобщени към делото доказателства, съдът установи, че оспореното решение на ОИК - Мездра е законосъобразно, издадено в съответствие с материалния закон и при спазване на процесуалните правила и като такова го потвърждава, а  жалбата против него отхвърля, като неоснователна.

Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез АС-Враца в 7-дневен срок от съобщението до страните.

С определение от 7 март 2016 г. Административен съд Враца прекрати производството по адм. дело № 75/2016 г., предмет на съдебен контрол по което е Решение № 45 взето по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Враца, проведено на 26.01.2016 г.

Делото е образувано по жалба на общински съветник в Общински съвет Враца против Решение № 45, с което Общински съвет Враца след проведен конкурс, възлага управлението на „Комплексен онкологичен център - Враца“ ЕООД на спечелилия конкурса кандидат.

След извършена служебна проверка за допустимост на жалбата, съдът установи, че същата е недопустима поради липса на годен за оспорване административен акт и липса на правен интерес  от страна на оспорващия.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от уведомяване на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във