Параграф22 Daily

§22 Новини

Асен Цветанов оглави Районен съд – Раднево

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Асен Цветанов Цветанов за административен ръководител – председател на Районен съд – Раднево.

Той има 7 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия, като към момента е съдия в Районен съд – Чирпан, командирован в Районен съд - Раднево. Кандидатира се за длъжността, мотивиран да довърши започнатата реформа в Районен съд – Раднево, като пряк и активен участник в нея, с воля да помогне за подобряване на дейността на съда и за повишаване на доверието на обществото към него. Най-голямото ѝ постижение според него е създаването на сплотен екип, в резултат на което се отбелязва тригодишната тенденция за повишаване търсенето на неговите услуги. Като основен приоритет за развитие на Районен съд – Раднево, той  посочва продължаване на активните усилия за откритост и прозрачност в дейността на съда, и за повишаване на общественото доверие в неговата работа. Предвижда се надграждане на достигнатото ниво на качествено и срочно разглеждане на делата, въвеждане на електронното правосъдие и употребата на съвременните технологични достижения в работата на съда, провеждане на периодичен анализ за ефективността и проблемните области в съдебната администрация и предприемането на адекватни мерки за решаването им, запознаване на обществеността с дейността на съда и разясняване на неговите функции и достъпа до правосъдие чрез различни информационни кампании. Планира се също провеждане на регулярни срещи с представители на обществеността и на адекватна медийна политика. Набелязани са мерки за запазване на ефективното управление на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители, за подобряване на събираемостта на вземанията на съда и други. Предлага се разработване на софтуер за търсене на съдебни актове и дела по различни параметри, който би облекчил работата на потребителите на интернет сайта на съда. Кандидатът заявява намерение да следва поставените цели за постигане на устойчивост на въведените добри политики и стандарти, за утвърждаване на Районен съд – Раднево като работеща съдебна институция.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова и Вероника Имова - членове на ВСС, като поискаха неговото мнение как да се обвърже натовареността на магистрата с възнаграждението му, за реформирането на съдебната карта и конкретно на малките съдилища, относно стандартите на електронното правосъдие.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Атанаска Дишева, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева  – членове на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд. Те заявиха адмирации за представянето на съдия Цветанов, към неговия принос за преодоляване на имиджовата криза и високата натовареност в Районен съд – Раднево, и за възвръщане на доверието на гражданите в него, както и за качеството на неговата правосъдна дейност, висока правна култура, включително по Европейско право, и визия за модерното правосъдие.

Обърнато бе внимание на дадената от Общото събрание на съдиите подкрепа и висока оценка на неговите качества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във