Параграф22 Daily

§22 Новини

Атанас Атанасов, Владимир Вълков и Даниела Александрова са номинирани за изборни членове на ВСС

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани предложенията за издигане кандидатурите на Атанас Атанасов и Владимир Вълков – съдии в Софийски градски съд (СГС), и Даниела Александрова – заместник-председател на Софийския районен съд (СРС).

Съдия Атанас Атанасов е предложен от магистрати от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните съдилища в София, Пловдив и Варна, СГС и окръжните съдилища в Ловеч и Благоевград, Административен съд – Бургас, СРС и районните съдилища в Ловеч, Луковит и Благоевград. Той има над 22 години стаж като съдия. Последователно е заемал длъжностите „младши съдия“, „съдия“ в СРС и в СГС, бил е командирован в Апелативен съд – София. Той е сред първите членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, както и една от  контактните точки на Европейската съдебна мрежа за България. Съдия Атанасов е бил  член и председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България. Участвал е в множество работни групи за законодателни промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт, за транспониране на инструменти от правото на Европейския съюз, бил временен преподавател в Националния институт на правосъдието. Според предложителите, чрез своите лични качества и инициативност, той може „да допринесе до утвърждаване на независимостта и репутацията на съдебната власт, до основано на прозрачност и насочено към обществения интерес нейно администриране и за защита на професионалните интереси на съдиите, на обективното, предвидливо и честно тяхно кариерно развитие“.

Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит предлага кандидатурата на съдия Владимир Вълков Вълков. Същият има над 25 години стаж в съдебната система, като кариерата му започва като младши съдия в СГС, след което е съдия в СРС, а в момента - в СГС. В предложението се акцентира на комплексния задълбочен и аналитичен подход в правораздавателна дейност на съдия Вълков, основан на мотивираното прилагане на националното, европейското и международно право. Отбелязано е, че той е основоположник на нова съдебна практика, неотклонно отстоява и работи за подобряване на условията на труд и за оптимизиране на процесите, съобразно актуалните научни и практически достижения, включително актуализирането на част от извършваните типови действия. Обръща се внимание, че неговата концепция за времевата тежест на процесуалните действия е водещ критерий за регулиране и измерване на натовареността, която е възприета и въведена от ВСС. Според съдия Цариградска, кандидатът смело и открито е демонстрирал непримиримост към опитите за посегателства срещу съдийската независимост, както и разбиране, че съдийската солидарност и подкрепа е базата за авторитетното правосъдие, вдъхващо доверие и сигурност у обществото. Изразено е убеждение, че кандидатът ще „бъде този доказал се реформатор, отстояващ съдийския активизъм и представляващ достойно цялата съдийска общност“.

Съдии от СРС предлагат кандидатурата на Даниела Александрова, която има над 16 годишен стаж в органите на съдебната власт. Тя е била последователно младши прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, прокурор в СРС, съдия в СРС, като от 2017 г. е заместник-председател и ръководител на Трето гражданско отделение. В предложението е посочено, че придобитият от кандидата административен опит ще позволи „при избирането ѝ за член на ВСС незабавно да се заеме с разрешаването на натрупаните тежки проблеми при функционирането на съдебната система, свързани с огромното забавяне на атестации и конкурси, с електронното правосъдие и други“. Изразена е увереност, че тя в значителна степен ще спомогне за разрешаването на проблемите на районните съдии в страната и за балансиране интересите на всички работещи в система, както и взимането на справедливи и обосновани решения. Според колегите ѝ нейният професионален опит и доказана работоспособност ще допринесат за „ефективното и в изключителен обществен интерес подобряване дейността на съдебната система, както и за утвърждаване на независимостта, интегритета и авторитета на Висшия съдебен съвет“. Кандидатурата на съдия Александрова е депозирана на 16.04.2022 г.

Деловодството на Висшия съдебен съвет работи в събота и неделя с нормално работно време, във връзка с осигуряване на възможност за приемане на писмени предложения за кандидати за членове на ВСС от съдийската квота в крайния срок за депозиране на предложения - 17 април 2022 г. Съгласно ЗСВ и Правилата за провеждане на изборни членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите предложения за изборни членове на ВСС се изпращат и по пощата с обратна разписка, като срокът за обявяването им на интернет сайта на ВСС е 3 дни от датата на постъпването им.

Към момента са издигнати 10 кандидатури за 6-ма изборни членове на ВСС от Съдийската колегия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във