Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха 11 прокурори

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Мирослава Руменова Митева - прокурор в Районна прокуратура – Плевен, Стоян Иванов Стоянов - прокурор в Софийска районна прокуратура и Райна Илкова Петрова - прокурор в Районна прокуратура – Лом, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ,се проведе периодично атестиране на Анелия Бориславова Параулска - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград, Елена Серафимова Гоцева - прокурор в Районна прокуратура – Сандански, Юлия Александрова Накова - прокурор в Районна прокуратура – Плевен, Весела Красимирова Иванова - Атанасова - прокурор в Районна прокуратура – Плевен и Клементина Александрова Паличева - прокурор в Софийска градска прокуратура, като Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе и едно извънредно атестиране, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ на Калоян Огнянов Вълков - прокурор в Районна прокуратура – Шумен, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ и атестиране за придобиване статут на несменяемост на двама прокурори - Ася Борисова Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура и Пламен Илиев Хараламбиев - прокурор в Районна прокуратура – Варна, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра” и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ те придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във