Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха 11 съдии, повиши на място в по-горен ранг 6 магистрати, и прие статут на несменяемост за двама

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт проведе предварително атестиране на Константин Калчев Калчев – съдия в Административен съд – Велико Търново, като „прие много“ добра оценка.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 209, ал. 4 от Закона за съдебната власт прие комплексна оценка „много добра“ на Тоско Петков Ангелов – съдия в Районен съд – Пловдив, и на Наталия Петрова Лаловска – съдия в Софийски районен съд, които на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Ива Ковалакова-Стоева – съдия в Административен съд – Разград, на Диан Григоров Василев - административен ръководител – председател на Административен съд – Русе, Даниела Димитрова Недева – съдия в Административен съд – Варна, Мариета Спасова Спасова – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Дряново, Атанаска Анастасова Анастасова – съдия в Районен съд – Пловдив, като прие комплексна оценка „много добра“. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, Колегията проведе извънредно атестиране на Феня Владимирова Стоянова – съдия в Районен съд – Раднево, Светлана Рачева-Янева – съдия в Районен съд – Бургас, Валентина Драгиева Иванова - съдия в Районен съд – Велинград, Елена Любомирова Донкова – съдия в Районен съд – Враца, като за всеки от тях прие комплексна оценка „много добра“.

С решение на Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 234 от ЗСВ, са повишени: Васил Вълчев Христакиев – съдия в Апелативен съд – София на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, Христо Алексеев Ангелов – административен ръководител – председател на Районен съд – Гълъбово, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, Женя Тончева Иванова – съдия в Районен съд – Стара Загора, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, Милена Стоянова Стоянова – съдия в Районен съд – Видин, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, Даниела Генчева Шанова – съдия в Софийски районен съд, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, и Калин Трифонов Тодоров – съдия в Районен съд – Враца, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във