Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха 5 съдии и повишиха в ранг 6 магистрати

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (Държавен вестник, бр. 11/07.02.2020 г.) проведе периодично атестиране на Ростислава Янкова Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Шумен, Маргарита Русева Славова – административен ръководител – председател на Административен съд – Силистра, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (Държавен вестник, бр. 11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Даниел Нинов Димитров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Видин, Анета Милчева Петкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Видин, Асен Найденов Шопов – и. ф. административен ръководител – председател на Военен съд – Пловдив. За всеки от тях е приета комплексна оценка от атестирането „много добра“.

На основание чл. 234 от ЗСВ Колегията повиши Мария Христова Желязкова – съдия в Административен съд – София-област, Михаил Драгиев Русев – съдия в Административен съд – Стара Загора, Райна Кирова Кирякова – съдия в Районен съд – Бургас, и Адриана Георгиева Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Милена Кръстева Каменова – съдия в Софийския районен съд и Ива Тодорова Гогова – съдия в Районен съд – Харманли, са повишени на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във