Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха четирима прокурори и повишиха в ранг един обвинител

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Нора Димитрова Славова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, която придоби статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. Проведе се, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Илиян Горанов Рангелов - прокурор в Софийска градска прокуратура, като колегията прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането му „Много добра".

На основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, от ЗСВ, се проведе извънредно атестиране на Иван Любчов Тасков - прокурор в Софийска градска прокуратура и Йорданка Цветанова Дачева-Толева – прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра".

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветелина Иванова Евтимова – прокурор в Районна прокуратура – Перник, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия остави без уважение молбата на Таня Георгиева Александрова – прокурор в Районна прокуратура – Харманли, за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ на длъжност „прокурор“ в Софийска районна прокуратура. Според Комисията по атестирането и конкурсите в Районна прокуратура – Харманли е налице трайна тенденция за натовареност над средната за страната, в условията на кадрова необезпеченост, поради което приложението на института на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ по отношение на Районна прокуратура – Харманли е в противоречие със смисъла на процедурата.

Липсва основание за откриване на процедура и по отношение на Софийска районна прокуратура, тъй като поради големия брой вакантни длъжности, удачен подход е обявяването им на конкурс, при съобразяване на възможността за усвояване на 7 от свободните длъжности чрез устройването на младшите прокурори, чиито срок на назначение по чл. 240 от ЗСВ изтича през м. юли 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във