Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха четирима съдии и повишиха в по-горен ранг петима магистрати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Любка Голакова – съдия в Софийския градски съд, поради постъпило възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. При отвод на Севдалин Мавров, Боряна Димитрова и Драгомир Кояджиков – членове на ВСС, Колегията не събра необходимото мнозинство за приемане на решение по предложената от Комисията по атестирането и конкурсите атестационна оценка на съдия Голакова, нито по предложените от членове на СК други варианти на комплексна оценка. Съдийската колегия взе решение предложението да бъде внесено за разглеждане в следващо заседание.

Колегията остави без уважение възражение на Татяна Даскалова – съдия в Окръжен съд – Търговище, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. Съдия Даскалова не се яви на изслушване в проведеното заседание. Съдийската колегия проведе извънредно атестиране и приета за магистрата комплексна оценка „много добра“ – 99 точки.

Колегията проведе периодично атестиране на Марияна Ширванян – съдия в Административен съд – Варна, и Слав Иванов Бакалов – административен ръководител – председател на Административен съд – Сливен, като прие за тях комплексна оценка „много добра“. Решенията са приети при отвод на Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд.

Колегията проведе извънредно атестиране на Милена Костова-Колева – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора.

Колегията повиши Надя Георгиева-Савова и Веселина Джонева – съдии в Окръжен съд – Кюстендил, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, Добринка Кирева – съдия в Районен съд – Свиленград, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, Тоско Ангелов и Панайот Велчев – съдии в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във