Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха четирима съдии и повишиха в ранг петима магистрати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разгледа възражението на Милен Георгиев Василев – съдия в Апелативен съд – София, срещу изготвената му комплексна оценка за периодично атестиране. Колегията върна на Комисията по атестирането и конкурсите атестационната оценка да изготвяне на ново становище в частта за притежаваните от магистрата етични качества.

Съдийската колегия прие на основание чл. 209, ал. 4 от Закона за съдебната власт комплексна оценка „много добра“ на Панайот Рангелов Велчев – съдия в Районен съд – Пловдив, и на Пламен Иванов Шумков – съдия в Районен съд – Враца. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, те придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт периодично атестиране на Асен Александров Воденичаров – съдия в Софийския градски съд, и на Ева Димитрова Пелова-Трифонова – съдия в Софийския районен съд, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 234 от Закона за съдебната власт са повишени Любомира Кирилова Несторова – съдия в Административен съд – Пловдив, Румяна Симеонова Митева-Насева – съдия в Районен съд – Петрич, и Пламен Неделчев Димитров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Силистра, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

На същото основание Емилия Атанасова Колева – съдия в Софийския районен съд, и Виолета Стоянова Парпулова – съдия в Софийския районен съд, са повишени на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във