Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха четирима съдии, повишиха в ранг други четирима и освободиха един магистрат

Съдийската колегия на ВСС проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Теодора Руменова Йорданова – Момова – съдия в Районен съд – Шумен; Полина Пенкова Пенкова-Стефанова – съдия в Окръжен съд – Габрово; Евгени Мирославов Узунов – административен ръководител – председател на Районен съд – Несебър и прие, на основание, чл. 206 от ЗСЗ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Магдалина Стефанова Иванова – съдия в Апелативен съд – Пловдив и прие комплексна оценка от атестирането ѝ „Много добра“. Във връзка с оттеглянето на съдия Красимира Иванова Николова – Петрова от участие в обявения с решение на Съдийската колегия по протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжен съд – гражданска, търговска и наказателна колегия, е прекратена процедурата по извънредно атестиране, откритата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите по протокол № 32/04.10.2019 г., т. Р-14.2.

Считано от датата на вземане на решението, Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентина Жекова Кърпичева-Цинцарска – съдия в Окръжен съд – Бургас, Веселин Валентинов Енчев – съдия в Административен съд – Бургас и Димитрина Маринова Петрова – съдия в Административен съд – София-град, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. В ранг „съдия в АС“ е повишена Стела Дянкова Бъчварова – съдия в Районен съд – Свищов.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Николина Георгиева Янчева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от 21.11.2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във