Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха и повишиха на място в по-горен ранг няколко обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Стефка Георгиева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура – Добрич и Стефка Антонова Стоянова - прокурор в Районна прокуратура – Свиленград, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, проведе периодично атестиране на Методи Ангелов Маринов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Бяла Слатина, Радост Стоилова Бошнакова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Елица Георгиева Калпачка - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Найденов Петров – прокурор в Районна прокуратура – Харманли, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“ и Мима Костадинова Куцкова - Дамянова - прокурор в Софийска районна прокуратура на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във