Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха и повишиха в по-горен ранг няколко обвинители и следовател

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Бригита Пламенова Байрякова - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и на Живка Павлова Мангърова – прокурор в Районна прокуратура – Айтос, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането „Много добра” и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението, те придобиват статут на несменяемост.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ проведе извънредно атестиране на Желязко Колев Робаков - прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, Мария Димитрова Малинова - прокурор в Софийска районна прокуратура, Красен Златомиров Кайзеров - прокурор в Районна прокуратура – Видин и на Невена Яворова Зартова – и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Колегията, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, проведе и периодично атестиране, на Йоана Валентинова Ралякова - прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

По предложение на административните ръководители на съответните органи на съдебната власт и на основание чл. 234 от ЗСВ, Прокурорската колегия на ВСС повиши Павлин Руменов Вълчев – прокурор в Окръжна прокуратура - Шумен и Румен Георгиев Николов – прокурор в Районна прокуратура - Горна Оряховица, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, Анна Георгиева Панталеева - прокурор в Районна прокуратура - Бургас, на място в по- горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ и Галина Ненкова Павлова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Враца, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във