Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха осем магистрати, повишиха в по-горен ранг един прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Стоян Георгиев Дундев – прокурор в Районна прокуратура – Петрич, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка. Колегията уважи частично възражението, проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Стоян Дундев и прие, на основание чл. 206, във връзка с чл. 205, ал. 4 от ЗСВ, предложената от Комисията по атестирането и конкурсите, комплексна оценка от атестирането „Добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Татяна Александрова Садай, Радост Димитрова Нацева, Надя Ангелова Загорова – прокурори в Софийска градска прокуратури и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Петранка Костадинова Рабаджиева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив; Галина Андриянова Андреева-Минчева - заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив; Павел Хайк Манукян – прокурор в Районна прокуратура - Айтос и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Галя Славчева Маринова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас; Петя Петрова Кралева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Бургас и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Считано от датата на вземане на решението, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ е повишена Магда Иванова Симеонова – прокурор в Районна прокуратура – Перник.

Прокурорската колегия остави без уважение, предложението на административния ръководител на Районна прокуратура – Елин Пелин за повишаване на Надя Емилова Николова-Цанкова – прокурор в Районна прокуратура – Елин Пелин, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, поради липса на предпоставките по чл. 234 от ЗСВ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във