Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха пет съдии и повишиха в ранг десет магистрати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ комплексна оценка „много добра“ на Василена Людмилова Дранчовска – съдия в Софийския районен съд, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт е проведено периодично атестиране на Екатерина Стефанова Роглекова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, Дафинка Тодорова Чакърова – съдия в Окръжен съд – Смолян, за които е приета комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия на ВСС проведе на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Ванухи Бедрос Аракелян – и. ф. административен ръководител – председател на Апелативен съд – Варна, и на Нейко Георгиев Нейков – съдия в Районен съд – Казанлък, като прие комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 234 от ЗСВ повиши Антон Цветанов Антонов – административен ръководител – председател на Районен съд – Кнежа, Цветанка Владимирова Паунова – съдия в Административен съд – София-град, Миглена Илиева Площакова – съдия в Окръжен съд – Пловдив,  Ивайло Петров Георгиев – съдия в Окръжен съд – София, Силвия Георгиева Цепова – съдия в Софийския районен съд, Любомир Иванов Генов – съдия в Районен съд – Добрич, Надежда Маринова Александрова – съдия в Районен съд – Русе, Анета Александрова Трайкова – съдия в Районен съд – Пловдив, и Станимира Стефанова Иванова – съдия в Софийския градски съд, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. Колегията повиши на същото основание Димитрина Илиева Тенева – съдия в Районен съд – Пловдив на място в ранг „съдия в апелативен съд“. СК отложи за 09.04.2019 г. от 9,30 ч. изслушването на основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт на Росица Велкова Иванова-Стойчева – съдия в Софийския районен съд, във връзка с нейно възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка.

Решението за отлагане е взето по нейна молба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във