Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха петима съдии и повишиха в по-горен ранг десет магистрати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ, Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийския районен съд и Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд – София - град, поради постъпили възражения срещу изготвената им комплексна оценка за атестиране. Колегията прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" - 96  точки на Иванка Болгурова, която придоби статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на взимане на решението.

Частично бе уважено възражението на Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд – София – град, която след проведено,  на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране  получи комплексна оценка „МНОГО ДОБРА" - 98 точки.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Мария Георгиева Коюва – съдия в Софийски районен съд и Калин Радков Куманов – съдия в Административен съд – София-град и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, съдийската колегия проведе извънредно атестиране на Васил Маринов Петков – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Колегията не откри процедури по периодично атестиране на Васил Александров Василев – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Видин и на Илия Тодоров Илиев – заместник-административен ръководител на Окръжен съд – Видин, поради липса на законово определените предпоставки. Съдия Василев правораздава от 1996 г., а съдия Илиев от 1991 г., придобили са статут на несменяемост, проведени са им по две атестации -  през 2008 г. и 2014 г. на съдия Василев, и през 2009 г. и 2014 г. на съдия Илиев, като са им определени комплексни оценки „много добра“. Съгласно § 206, ал. 3 ЗСВ, изм. и доп. ДВ, бр. 49/12.06.2018 г., в сила от 16.06.2018 г. съдия, прокурор или следовател, назначен до влизането в сила на този закон, не се атестира периодично след получаване на две последователни положителни комплексни оценки по чл. 196, т. 3. Периодичните атестации, проведени до влизането в сила на закона, се зачитат за атестиране по смисъла на чл. 196, т. 3, след придобит статут на несменяемост, независимо от реда на неговото придобиване.

Съдийската колегия считано от датата на вземане на решението, повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ Мариела Атанасова Иванова – съдия в Районен съд – Карнобат;  Стела Петрова Колчева – съдия в Районен съд - Враца; Снежана Василева Стоянова – председател на Районен съд – Панагюрище; Мила Панайотова Лазарова – съдия в Софийски районен съд; Мая Василева Гиздова – съдия в Районен съд – Дупница; Калин Кирилов Баталски – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Перник; д-р Ася Тодорова Стоименова – съдия в Районен съд – Кюстендил.

На място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението е повишена Камелия Диянова Василева-Георгиева – съдия в Районен съд – Варна; Елисавета Георгиева Деянчева – съдия в Районен съд – Кюстендил и Светослав Емилов Петров – съдия в Районен съд - Кюстендил.

Facebook logo
Бъдете с нас и във