Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха петима съдии и повишиха в по-горен ранг един магистрат

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възражението на Мартин Кючуков – съдия в Районен съд – Хасково срещу изготвената му комплексна оценка и проведе извънредно атестиране като приекомплексна оценка „Много добра“ – 92 точки. Завишени са точките по критериите за качество – „правни познания и умения за тяхното прилагане“ и „умение за анализ на правнорелевантните факти“. Поставената комплексна оценка е променена от „Добра“ на „Много добра“ и общият брой точки е завишен от 82 на 92 т. Съдия Кючуков не се яви на изслушването, но писмено е заявил, че е съгласен изцяло с изразеното становище на Комисията по атестирането и конкурсите.

Съдийската колегия проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Мария Радева – съдия във Върховния административен съд и Константин Калчев – съдия в Административен съд – Велико Търново, и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки „Много добра“. Съдите придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия проведе извънредно атестиране на Елена Балджиева - съдия в Районен съд – Русе и на Кръстина Димитрова – съдия в Районен съд – Пловдив, и прие комплексни оценки „Много добра“.

Колегията повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентина Иванова – съдия в Районен съд – Велинград, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия отложи за 30 март 2021 г. разглеждането на предложението от Комисията по атестирането и конкурсите, във връзка с постъпило възражение от Милен Василев – съдия в Апелативен съд – София срещу изготвена комплексна оценка за периодично атестиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във