Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха седем прокурори и повишиха в ранг двама обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Нанка Тодорова Рачева – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен и на Валя Николаева Диамандиева – прокурор в Районна прокуратура – Несебър и прие комплексни оценки от атестирането им „Много добра“. На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, бе проведено периодично атестиране на Яна Генчева Илиева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Русе, която получи комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, от ЗСВ, извънредно атестиране на Даниела Георгиева Гюрова – и. ф. административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница и на Борис Адриянов Михов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Асеновград, и прие комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Христина Запрянова Жисова – прокурор в Районна прокуратура – Хасково, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. Статут на несменяемост придоби и Ангел Демирев Кънев – прокурор в Софийска районна прокуратура. Той бе изслушан от Прокурорската колегия, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка. Прокурорската колегия уважи частично възражението му, като определи: в част  IV, т. 2 от ЕФА „Умение за анализ на правнорелевантните факти – оценка 5; в част  IV, т. 3 от ЕФА „Умение за оптимална организация на работата“ – оценка 5; в част IV, т. 4 от ЕФА „Експедитивност и дисциплинираност“ – оценка 5. Колегията прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“ – 4,61 на Ангел Кънев.

Считано от датата на вземане на решението, Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Радослав Борисов Тодоров – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ и Георги Райчев Петков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово в ранг „следовател в НСлС“.

Оставено без уважение е предложението на Стамен Стоянов Стаматов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор“ в АП“, поради липса на една от предпоставките по чл. 234 от ЗСВ – получена комплексна оценка „Много добра“ от последното атестиране.

Прокурорската колегия преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Петър Христов Петров на заеманата преди назначаването му за „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Дулово длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Силистра, считано от 12.11.2019 г. – датата на изтичане на  мандатът му.

Считано от 08.11.2019 г., Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Анелия Христова Неделчева от заеманата длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във