Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха седем съдии и повишиха в ранг четирима магистрати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи гласуването за приемане на комплексната оценка за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ на Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд, във връзка с направеното от нея възражение. Членовете на Колегията не събраха необходимото мнозинство по нито един от предложените три варианта на цифровото изражение на комплексната оценка „много добра“.

СК ще проведе в следващото си заседание и ново гласуване по предложението за определяне на комплексна оценка на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, при провеждане на периодично атестиране на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт.

Съдийската колегия на ВСС не откри процедура за периодично атестиране на Владимир Илиев Ковачев – съдия в Окръжен съд – Благоевград, като установи че в конкретния случай намира приложение разпоредбата на § 206, ал. 3 от ЗСВ, в сила от 16.06.2018 г., съгласно която съдия, прокурор или следовател, назначен до влизането в сила на този закон, не се атестира периодично след получаване на две последователни положителни комплексно оценки по чл. 196, т. 3.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Розалина Георгиева Ботева – съдия в Софийски районен съд, на Павлина Димитрова Георгиева-Железова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Силистра, на Анна Иванова Кайтазка – съдия в Районен съд – Белоградчик, на Божидарка Данчова Йосифова – съдия в Районен съд – Белоградчик, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ е проведено извънредно атестиране на Рени Петрова Ковачка – съдия в Окръжен съд – Перник, на Красимир Стефанов Маринов – съдия в Окръжен съд – Перник, и на Капка Емилова Павлова – съдия в Окръжен съд – Перник, като за тях е приета комплексна оценка „много добра“.

С решение на СК на основание чл. 234 от ЗСВ са повишени Александър Велинов Ангелов – административен ръководител – председател на Софийски районен съд, и Николай Христов Ингилизов – съдия в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“. На същото основание Яни Георгиев Гайдурлиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Бургас, и Яна Панева Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна, са повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във