Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха трима съдии и повишиха в ранг 6 магистрати

Съдийската колегия на ВСС не проведе периодично атестиране на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийския градски съд на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.). За направените предложения бяха дадени съответно - за комплексна оценка „много добра“ – 94 точки - 6 гласа, за комплексна оценка „много добра“ 91 точки - 4 гласа, а за комплексна оценка “добра“ – 89 точки - 7 гласа, при необходими 8 гласа за приемане на решение.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт (в сила от 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.) проведе периодично атестиране на Величка Атанасова Георгиева – съдия в Административен съд – Пловдив, и на Георги Христов Пасков – съдия в Административен съд – Пловдив, като прие за тях комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила от 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ ) ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), проведе извънредно атестиране на Красимир Йорданов Георгиев – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията допусна на основание чл. 62, ал. 2, изречение първо от АПК и чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на дейността на ВСС и на неговата администрация, поправка на очевидна фактическа грешка в решенията на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 10/16.03.2020 г., т. 18-23 вкл., както и по протокол № 13/14.04.2020 г., т. 19-24 вкл., като в тях изразът „считано от датата на встъпване в длъжност“ се заменя с израза „считано от датата на вземане на решението“.

На основание чл. 234 от ЗСВ, СК повиши Николай Захариев Петров – съдия в Районен съд – Пловдив, Надежда Георгиева Славчева-Андонова – съдия в Районен съд – Пловдив, Дафина Николаева Арабаджиева – съдия в Районен съд – Пловдив, Момчил Александров Найденов – съдия в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Неделин Йорданов Захариев – съдия в Районен съд – Враца, и Радостина Владимирова Данаилова – съдия в Софийския градски съд, са повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във