Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха трима съдии и повишиха в ранг 8 магистрати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет спря откритата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите процедура за периодично атестиране на Емил Димитров – съдия в Административен съд – София-област, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на конкурсната процедура по конкурса за повишаване в длъжност „съдия във Върховния административен съд“.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на Стилиян Манолов – съдия в Административен съд – Стара Загора, на Мариана Михайлова – съдия в Административен съд – Пловдив, на Стоянка Пишиева-Сахатчиева – съдия в Административен съд – Благоевград, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Софийския районен съд, за повишаване на Христо Крачунов – съдия в Софийския районен съд, на място, в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Решението е мотивирано с обстоятелството, че към момента на депозиране на предложението – 09.10.2020 г., както и към момента на разглеждането му, съдия Крачунов няма прослужени най-малко 3 години от настъпилата промяна, свързана с повишаването му в ранг „съдия в АС“, тъй като заема съответната длъжност с възходящия ранг.

В случая не е налице и хипотезата за предсрочно повишаване в ранг. С решение на Съдийската колегия на ВСС е изразено становище, според което изискването за три години стаж на съответната или приравнена дължност е условие, което следва да бъде налице не само при първоначално повишаване на място в по-горен ранг, но и в случаите на следващо повишаване в ранг на място.

Съдийската колегия повиши Андрей Николов – съдия в Районен съд – Петрич, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“; Петко Минев – съдия в Окръжен съд – Пловдив, в по-горен ранг „съдия в АС“; Мая Кончарска – съдия в Районен съд – Кнежа, Соня Камарашка-Василева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Монтана, Цветелина Хекимова – съдия в Окръжен съд – Варна, Ивелина Владова и Пламен Атанасов – съдии в Окръжен съд – Варна, както и Атанас Атанасов – съдия в Окръжен съд – Стара Загора, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във