Параграф22 Daily

§22 Новини

Бивши съпрузи се съдят за имоти четвърт век

Дело за делба на два недвижими имота между бивши съпрузи, продължило повече от 24 години, е едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората към ВСС при проверка на 159 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 януари - 31 март 2021 г. От тях 96 са основателни, като 21 са по наказателни, а 75 - по граждански, търговски и административни дела, съобщават от ИВСС.

Делото е образувано през 1996 г. пред Районен съд - Етрополе, като разглеждането му във фазата по допускане на делбата е продължило до 2009 г. Основната причина за продължителността на спора в първата фаза на делбеното производство е, че то е било спирано два пъти - по веднъж пред първоинстанционния и пред въззивния съд, като причината за спиранията са водените между съделителите спорове относно собствеността върху придобитите през време на брака им делбени имоти. Първоинстанционното производство по гр.д. №5/1996 г. по описа на РС - Етрополе във фазата по допускане на делбата е с продължителност от 4 години и 6 месеца, като то е било спряно в периода от 17.05.1996 г. до 19.05.1999 г. на основание чл. 182, ал. 1, б. „г" ГПК (отм.) до приключване на гр.д. № 138/1996 г. по описа на РС - Луковит, образувано по предявен между съделителите иск на основание чл. 108 ЗС по отношение на делбените имоти. В движението на двете производства не са допуснати сериозни забавяния.

Въззивното производство във фазата по допускане на делбата по гр.д. № 780/2000 г. по описа на СОС е с продължителност от близо 9 години и 3 месеца. То е било спряно в периода от 04.04.2001 г. до 22.12.2008 г. на основание чл. 182, ал. 1, б. „г" ГПК (отм.) до приключване на гр.д. № 326/2001 г. по описа на РС - Луковит, образувано по предявен между съделителите иск на основание чл. 97 ГПК (отм.) вр. чл. 21, ал. 1 СК (отм.) за признаване на установено, че в резултат на трансформация на лично имущество единият от съделителите притежава по - голяма идеална част от правото на собственост върху делбените имоти. В основното производство е допуснато забавяне при възобновяването му, като преюдициалното производство е приключило на 04.01.2008 г., а делбеното производство е възобновено на 22.12.2008 г. В преюдициалното производство по гр.д. № 326/2001 г. по описа на РС - Луковит са допуснати забавяния, тъй като постановеното в това производство решение е било непълно, в резултат на което производството по гр.д. № 575/2002 г. по описа на ОС - Ловеч е прекратено и делото е върнато на РС - Луковит за допълване на решението, като това е забавило приключването му с 1 година. На следващо място, постановеното по гр.д. № 438/2003 г. по описа на ОС - Ловеч решение е отменено с решение по гр.д. № 63/2004 г. по описа на ВКС и делото е върнато на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав, като в резултат разглеждането на въззивната жалба е започнало отново повече от 2 години и 6 месеца след подаването ѝ.

Разглеждането на делото във фазата по допускане на делбата е с продължителност от 10 години и 6 месеца. Първоинстанционното производство в тази фаза по гр.д. № 5/1996 г. по описа на РС - Етрополе е с продължителност от 8 години и 11 месеца. Забавяне e допуснато при започването на производството, като решението по гр.д. № 780/2000 г. по описа на СОС за допускане на делбата е влязло в сила на 30.10.2009 г., а определението за насрочване на съдебно заседание по делото е постановено на 05.05.2011 г. Забавяния са допуснати и при организацията на съдебните заседания и събирането на доказателства в това производство. В съдебното заседание по делото на 13.11.2013 г. е допусната СТЕ, която да определи размера на разноските по поддръжка на делбените имоти, възнаграждението за отговорно пазене и стойността на подобренията. Десет последователни заседания - на 12.12.2013 г., 24.02.2014 г., 29.04.2014 г., 12.06.2014 г., 16.07.2014 г., 04.12.2014 г., 06.07.2015 г., 23.10.2015 г., 10.12.2015 г. и 29.01.2016 г. са отложени поради отводи на назначаваните вещи лица, а още четири съдебни заседания са отложени, защото заключението по СТЕ не е било изготвено. Заключението е прието в съдебно заседание на 24.08.2016 г., но тъй като не е отговаряло на всички поставени въпроси, заседанието на 24.08.2016 г. и последвалите три заседания на съда са отложени за допълване на експертизата.

В резултат на описаните действия изготвянето на СТЕ е продължило повече от 3 години.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във