Параграф22 Daily

§22 Новини

Бизнес решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да сключи със „Саламандър – АСО“ ООД договор за изпълнение на услуга с предмет „Осъществяване на физическа охрана на сграда, находяща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82, за срок от 12 месеца на стойност 47 760 лв. без включен ДДС или 57 312 лв. с включен ДСС, с право да го изменя и прекратява.

С решение на ПВСС е дадено съгласие да бъде удължен срокът на ползване от страна на ВСС на имот в гр. София, ул. „Съборна“ № 7, като се сключи договор за наем с „Транслат“ АД, за нуждите на Административен съд – София-област, Окръжна прокуратура – София и ВСС, за 2 години, считано от 01.04.2022 г., при наемна месечна цена в размер на 32 349,20 евро месечно, или 13,50 евро на кв. м, без включен ДСС, като сумата се фактурира с ДСС.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС да сключи, измени и прекрати договор за наем с „Транслат“ АД за предоставяне за временно и възмездно ползване на ВСС на посочения имот.

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да организира и проведе обществена поръчка по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет „Извършване на устни и писмени преводи за нуждите на ВСС“, за срок до 1 година с прогнозна стойност в размер на 30 000 лв. без ДДС и 36 000 лв. с ДДС, както и да възложи същата, като подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати поръчката, както и с право да определи длъжностно лице от ВСС за възложител, с правата, предоставени му с настоящото решение.

Необходимостта от възлагане на обществената поръчка е във връзка с взаимоотношенията на ВСС със структурите на Европейския съюз, със структурите на Съвета на Европа, с други международни организации и партньори, както и предвид други дейности и документи.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение на Министерски съвет № 141 от 10 март 2022 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г., одобрена с решение на Министерския съвет от 2022 г. Промени се отнасят към препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за трите години.

Пленумът даде съгласие за отразяване на съвместни права на управление в Акт за публична държавна собственост от 2013 г. на Министерство на правосъдието и ВСС върху поземлен имот в гр. Силистра, бул. „Цар Симеон Велики“ № 31. В тази връзка председателят на Административен съд – Силистра е упълномощен да представлява ВСС пред Областна администрация – Силистра, Общинска администрация – Силистра и Служба по геодезия, картография и кадастър – Силистра. На Комисия „Управление на собствеността на съдебната власт“ е възложено да уведоми за взетото решение административния ръководител на Административен съд – Силистра, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на правосъдието и областния управител на област – Силистра.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише договор с областния управител на област Плевен за предоставяне безвъзмездно за управление на ПВСС имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент в гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“, бл. 92, вх. Е, за нуждите на Окръжен съд – Плевен, за срок от 10 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във