Параграф22 Weekly

§22 Новини

БНБ не даде лиценз на Български пощи като платежна институция

Управителният съвет на Българската народна банка е отказал на "Български пощи" ЕАД издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, съобщи регулаторът. БНБ е установила, че не са изпълнение редица условия за получаване на такъв лиценз по Закона за платежните услуги и платежните системи. Цитираните точки по ЗПУПС включват едновременното изпълнение на следните условия:


- ясна организационна структура; ясно определени, прозрачни и последователни правила за отговорност; ефективни процедури за установяване, управление, контрол и докладване на рисковете, на които е изложена или може да бъде изложена платежната институция; подходящи механизми за вътрешен контрол, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури; програма за мерките срещу изпиране на пари;


- бизнес планът и прогнозният бюджет за първите три години от дейността да показват, че заявителят е в състояние да използва подходящи и адекватни системи, ресурси и процедури, необходими за надлежното извършване на дейност като платежна институция;


- да се прилагат надеждни и подходящи мерки за защита на средствата на ползвателите на платежни услуги, както и на използваните платежни инструменти;


- управляващите и представляващи заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор, включително като представители на юридически лица, са лица, които притежават необходимата квалификация, професионален опит и добра репутация, изискванията за които са установени с наредба.


Предоставянето на платежни услуги бе част от оздравителната програма на пощите. Тя включва стабилизиране на състоянието на предприятието, оптимизиране на разходите, инвестиции и други. Целта е дружеството да приключи през 2014 - 2015 година с положителен финансов резултат. Изготвена бе и краткосрочната стратегия за развитието на дружеството за периода от 2013 г. до 2015 г.


Загубата на Български пощи за миналата година е 15,794 млн. лв. спрямо загуба от 11,391 млн. лв. през 2012 г. след понижение на приходите от продажби през миналата гоидина с 2,5% спрямо предходната до 126,874 млн. лв. Собственият капитал към края на 2013 г. се стопява до 19,024 млн. лв. спрямо 34,819 млн. лв. година по-рано.Текущите пасиви имат превес над текущите активи - 84,303 млн. лв. спрямо 79,739 млн. лв.


"Български пощи" разполага с 2981 пощенски клона, от които 1808 са на загуба. Населените места, които дружеството обслужва, са общо 5800. Автомобилите, които притежава са 519.


Според министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, за да реши проблемите си "Български пощи" трябва да преосмисли същността на дейността си, тъй като голяма част от услугата, която предоставя, е остаряла и неефективна. Той смята, че дружеството по-скоро трябва да се ориентира към електронните услуги

Facebook logo
Бъдете с нас и във