Параграф22 Daily

§22 Новини

Цацаров написа писмо до Лозан Панов заради тълкувателно дело на ВКС

Народното събрание прие отчетния доклад за 2019 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. По повод повдигнати въпроси при обсъждането на доклада в пленарна зала, веднага след участието си в заседанието на Народното събрание, председателят на Комисията Сотир Цацаров изпрати писмо до председателя на ВКС Лозан Панов.

На 25.07.2018 г., с разпореждане на председателя на ВКС г-н Лозан Панов е образувано тълкувателно дело № 1/2018 г. на Гражданската колегия, по повод противоречива съдебна практика относно характера на предвидения в закона срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за имущество, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност /дали срокът е преклузивен или инструктивен/.

До произнасянето на ВКС по това тълкувателно дело, в окръжните съдилища в страната са спрени 128 дела за отнемане на незаконно придобито имущество, по които КПКОНПИ е ищец.

Общата цена на исковете е в размер на 144 175 472. 88 лв.

Пълен текст на писмото:

ДО

Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНОВ,

Отправям това писмо към Вас непосредствено след участието ми в днешното заседание на Народното събрание за приемане на отчетния доклад на КПКОНПИ за 2019 г. и по повод обсъждане, което касае изложения по-долу проблем.

С Ваше разпореждане от 25.07.2018 г. е образувано тълкувателно дело № 1/2018 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл. 15 ал. 2 ЗОПДИППД /отм./, съответно по чл. 27 ал. 1 и 2 ЗОДНПИ /отм./ и чл. 112 ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, за възникването, надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито имущество т. е. преклузивен или инструктивен е предвиденият в чл. 15 ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, съответно по чл. 27 ал. 1 и 2 ЗОДНПИ /отм./ и чл. 112 ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./, чл. 74 ЗОДНПИ /отм./ и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок?“.

Тълкувателното дело е образувано по повод определение № 256/18.07.2018 г. по гр. д. № 1348/2018 г. на ВКС, Четвърто гражданско отделение и искане за приемане на тълкувателно решение от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)  с изх. № 8562/16.07.2018 г. Видно от официалната интернет страница на Върховния касационен съд, движението на тълкувателното дело досега е, както следва:

- 25.07.2018 г.: разпореждане на председателя на ВКС за образуване на т.д. № 1/2018 г. и определяне на комисия от съдии за изготвяне на проект за тълкувателно решение;

- 10.10.2018 г.: разпореждане на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия за насрочване на делото за 28.02.2019 г., както и за възможност за даване на писмени становища от органи на съдебната власт, министъра на правосъдието, председателя на Висшия адвокатски съвет, омбудсмана на Република България и висши училища, в срок до 21.12.2018 г.;

- 28.02.2019 г.: проведено закрито заседание на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС, на което е обсъден и гласуван докладът на комисията, определена с разпореждането от 25.07.2018 г.;

- 17.01.2020 г.: разпореждане на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия за насрочване на делото за 05.03.2020 г.;

- 05.03.2020 г.: заседание за обсъждане и гласуване на изготвения от комисията проект за тълкувателно решение по т.д. № 1/2018 г.

Съгласно чл. 130 ал. 1 от Закона за съдебната власт, тълкувателните решения се приемат и обявяват в тримесечен срок от постъпване на искането, а при особена правна сложност - до 6 месеца. Като съзнавам натовареността на Върховния касационен съд, както и сложността на тълкувателната дейност, бих желал да Ви информирам за следното:

До произнасянето на ВКС по тълкувателно дело № 1/2018 г., в окръжните съдилища в страната са спрени общо 128 граждански дела, по които КПКОНПИ е ищец. Те се разпределят по апелативни райони по следния начин:

- 73 дела на Териториална дирекция Варна;

- 30 дела на Териториална дирекция Пловдив;

- 5 дела на Териториална дирекция София;

- 9 дела на Териториална дирекция Бургас;

- 11 дела на Териториална дирекция Велико Търново.

Общият размер на цената на всички 127 искове е 144 175 472,88 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                 КПКОНПИ: /п/

СОТИР ЦАЦАРОВ

Facebook logo
Бъдете с нас и във