Параграф22 Daily

§22 Новини

Центърът по медитация към Окръжен съд – Враца бе представен по проекта „Насърчаване използването на медитацията като алтернативен способ за решаване на споровете“

С публично събитие за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин днес бе представен Съдебният център по медиация към Окръжен съд - Враца. Пред съдии, адвокати, юристи, медиатори и представители на местната общност Марин Маринов - председател на Окръжен съд – Варна, и координатор от страна на Висшия съдебен съвет по проект BG05SFOP001-3.001-0014 „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативна програма „Добро управление“, посочи, че Окръжен съд – Враца е първият от определените пет съдилища в апелативните райони, в който е изграден Център по медиация.

Съдия Маринов изказа благодарност към и. ф. административния ръководител Веселка Иванова и съдия Надя Пеловска-Дилкова за оказаната подкрепа при изпълнението на проекта и уточни, че предстои провеждане на безплатна процедура по медиация в рамките на проекта.

По време на публичното събитие адв. Албена Комитова от Сдружение „Център за разрешаване на спорове“ - изпълнител по дейност 4 „Изграждане на центрове за медиация по апелативни райони и провеждане на публични събития за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин и предоставяне на безплатни процедури по медиация“ представи медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове, аудио-визуални клипове по темата, както и Централизирания електронен портал за Медиация, създаден в рамките на проекта и предоставящ възможност за провеждане на онлайн процедура по медиация. Адвокат Комитова съобщи, че в периода 2010 – 2019 г. по инициатива на съдии са създадени и работят центрове по медиация към Софийски районен съд /2010 г./, към Окръжен съд – Варна /2015 г./, към Окръжен съд – Бургас  /2017 г./ към Окръжен съд – Перник /2018 г./ и към Окръжен съд – Пазарджик /2019 г./.

Тя посочи, че както и по настоящия проект съдебните центрове по медиация сами определят правилата на работа и регламента за взаимоотношенията между съдии, адвокати и медиатори. Обърнато бе внимание, че за да заработи и да се развие Центърът по медиация са необходими три условия – съдии, препращащи към процедури по медиация, качествени медиатори, както и подкрепа от страна на адвокатската общност. Пояснено бе, че обект на медиация могат да бъдат семейни дела, имотни спорове, облигационни правоотношения и други, като бяха коментирани и препоръките на Комисията за ефективност на правосъдието към Съвета на Европа. В момента в България работят 2 520 медиатори.

В рамките на Дейност 4 по проекта ще бъдат проведени още четири публични събития:

-  на 31.07.2020 г. от 13:00 ч. в гр. Велико Търново – хотел „Премиер“;

- на 06.08.2020 г. от 13:00 ч. в гр. Сливен – зала „Сливен“;

- на 07.08.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Добрич – конферентната зала в Окръжен съд – Добрич;

и на 12.08.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, на които ще бъдат представени изградените съдебни центрове към Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Пловдив и Окръжен съд – Сливен.

Очаква се увеличаването на броя на извънсъдебно решените спорове чрез медиация да доведе до намаляване на броя на заведените съдебни дела и съответно да облекчи работата на съдилищата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във