Параграф22 Daily

§22 Новини

Дали Благоевград ще остане без служебни адвокати?

През април тази година, трима съдии от Районен съд - Благоевград и един съдия от Окръжен съд – Благоевград са сезирали Националното бюро за правна помощ (НБПП) и Висшия адвокатски съвет с осем сигнала срещу решения на Адвокатски съвет - Благоевград, с които е отказано да бъдат определени служебни защитници по наказателни дела от общ и от частен характер.

Адвокатският съвет - Благоевград мотивирал отказите си с упражняването на законовото си правомощие, по смисъла на чл. 18, т. 4 от Закона за правната помощ, по силата на който адвокатският съвет "организира предоставянето на правна помощ в съответния съдебен район, като следи за спазването на формата и съдържанието на акта по чл. 25, ал. 4" от закона. Ръководството на адвокатурата в Благоевград е на мнение, че в конкретните случаи, при които е постановен отказ от адвокатския съвет, са констатирани такива несъответствия на съдебния акт и резонно са отказали да определят служебни защитници, пише Правен свят.

На 23 май 2019 г. по инициатива на Висшия адвокатски съвет е проведена среща, в която участие са взели ръководствата на Националното бюро за правна помощ, на Районния и Окръжния съд в Благоевград и на регионалната адвокатура. Въпреки това, проблемът не само не е решен, но и ескалира допълнително. До настоящия момент от Адвокатски съвет - Благоевград са инициирани редица запитвания до председателя на НБПП - Елена Чернева, с искане за реакция.

След проведената среща през месец май, председателят на Националното бюро за правна помощ, в свое писмо от 07 юни 2019 г., адресирано до председателя на Висшия адвокатски съвет, председателите на Районен съд - Благоевград и на Окръжен съд - Благоевград, както и до адвокатурата в Благоевград изразява становище, че ако съдебният акт за предоставяне на правна помощ не отговаря на посочените в закона условия, адвокатският съвет може да забави определянето на адвокат, като изиска допълнително от съда привеждането на акта в съответствие със законовите изисквания, но няма право да отказва определянето на адвокат. Това тълкуване се разминава изцяло с изготвените през 2015 г. от Националното бюро за правна помощ наръчници за предоставянето на правна помощ от служебните адвокати, от прокурора и разследващите органи, и от съдилищата, както и с Наръчника за адвокатските съвети по прилагането на Закона за правната помощ, категорични са юристи.

В тази връзка те посочват още, че в Наръчника за адвокатските съвети, раздел І "Задължения на адвокатските съвети във връзка с процедурата по предоставяне на правна помощ", под т. 7 , Националното бюро за правна помощ, задължава адвокатските съвети да отказват издаването на уведомително писмо за определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ, ако липсва акт по чл. 25, ал. 4 от закона и искането към акта, както и документ за внесено възнаграждение за особен представител в случаите, определени в Гражданския процесуален кодекс.

Съгласно чл. 18, т. 4, адвокатските съвети организират предоставянето на правна помощ, като следят за спазването на формата и съдържанието на законовия акт, фактически и правни основания осъществяват контрол за предоставяне на правна помощ. От една страна през 2015 г. НБПП дава инструкции, в които ясно казва, че в определени случаи адвокатските съвети могат да откажат предоставянето на правна помощ, а в последните месеци заявява категорично, че същите тези адвокатски съвети не могат да не предоставят правна помощ, независимо от задължението им по закон да следят за формата и съдържанието на акта за предоставяне на правна помощ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във