Параграф22 Daily

§22 Новини

Дела с висок обществен интерес, насрочени за разглеждане във ВКС до края на юни

Наказателно дело срещу Мирослав П., Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за убийството на Ангел Димитров, известен като Чората, ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Антоанета Данова.

Делото е образувано след решение на Върховния касационен съд, с което е възобновено касационното производство по к.н.д. на ВКС по искане на осъдените Мирослав П., Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г., чрез техните защитници и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на ВКС.

Делото е възобновено след трето поред касационно разглеждане съгласно разпоредбата на чл. 422, ал. 1, т. 5 във вр. чл. 354, ал. 5 от НПК – решение на ВКС, с което изцяло е отменено решение, постановено по в.н.о.х.д. на Военно-апелативния съд. С него подсъдимите Мирослав П., Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. са оправдани по квалифицирания признак на чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3 от НК – убийството да е извършено с особена жестокост. С решението са намалени наложените спрямо подсъдимите наказания от 18 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Мирослав П. и от 16 години на 7 години лишаване от свобода за Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г.

В останалата му част въззивното решение е потвърдено.

С първоинстанционната присъда на Софийския военен съд подсъдимите са признати за виновни в извършването на престъпление чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (убийство, извършено от лица от състава на полицията и с особена жестокост), като са им наложени наказания: на Мирослав П. – 18 години „лишаване от свобода“, а на останалите подсъдими за всеки поотделно – 16 години „лишаване от свобода“. С присъдата подсъдимите и гражданският ответник са осъдени солидарно да заплатят на гражданските ищци обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди.

С въззивното решение на Военно-апелативния съд подсъдимите са признати за виновни в това, че като извършители и лица от състава на полицията при изпълнение на службата си, самостоятелно са причинили смърт по непредпазливост на Ангел Д. – престъпление по чл. 122, ал. 1 вр. чл. 2, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, като за всеки един от тях поотделно наказателното преследване е прекратено поради изтекла абсолютна давност. С решението подсъдимите Борис M., Георги К., Иво И., Мирослав П. и Янко Г. са признати за невиновни и оправдани по първоначално повдигнатото им обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Със същия въззивен съдебен акт първоинстанционната присъда е изменена в гражданско-осъдителната ú част, и е потвърдена в останалата ú част.

Гражданско дело, образувано по жалби срещу решението на Висшия адвокатски съвет от 10.03.2020 г., с което са обявени за незаконосъобразни изборите за органи на Софийската адвокатска колегия – председател на Адвокатския съвет, членове на Адвокатския съвет, председател на Дисциплинарния съд, членове на Дисциплинарния съд, членове на Контролния съвет.

Наказателно дело срещу Иванка М., Иван М., Елисавета М., Станьо М. и Горан С. за пране на пари, получени чрез измама, І-во наказателно отделение, докладчик: Спас Иванчев

Делото е образувано по касационни жалби от защитниците на подсъдимите срещу решение на Апелативен съд – Велико Търново. С присъда на Окръжен съд – Плевен подсъдимата Иванка М. е призната за виновна в това, че в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у Салам М., Самар С. и Хадил Я. – и трите от гр. Рамала, че ще ги освободи от „проклятието“, което имат те и техните близки. Имотната вреда е в размер на 3 530 042,48 лв., като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, поради което е осъдена на 8 г. „лишаване от свобода“. Призната е за виновна и за изпирането на пари, придобити от нея чрез измамата, като е осъдена на 10 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ от 30 000 лв. Осъдена е да заплати в полза на държавата сумата от 706 400,30 лв., представляваща равностойността на липсващия предмет на престъплението по обвинението за изпиране на пари. Определено ú е едно общо най-тежко наказание – 10 г. „лишаване от свобода“, като е присъединено наказанието „глоба“ от 30 000 лева. Подсъдимият Иван М. е признат за виновен за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от неговата съпруга Иванка М.

Осъден е на 10 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 220 970,10 лв. Подсъдимата Елисавета М. е призната за виновна за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от нейната майка Иванка М. Осъдена е на 3 г. „лишаване от свобода“, отложено с изпитателен срок от 5 г., и „глоба“ в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 110 539,61 лв. Подсъдимият Станьо М. е признат за виновен за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от неговата майка Иванка М. Осъден е на 13 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 2 943 571,17 лв.

Подсъдимият Горан С. е признат за виновен за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от неговата майка Иванка М. Осъден е на 5 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 52 582,19 лв.

С решението на въззивния съд за подсъдимите Иванка М., Елисавета М., Станьо М. и Горан С. е изменена първоинстанционната присъда, като е намален размерът на наложеното наказание за всеки един от тях.

Настоящето касационно производство пред ВКС е второ по ред, след като с решение по к.н.о.х.д. № 1265/2017 г. на ВКС е отменено частично въззивното решение и делото е върнато на АС – Велико Търново за ново разглеждане в отменената част от друг състав от стадия на съдебното заседание.

В касационните жалби се твърдят процесуални нарушения, нарушения на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания и се иска отмяна на въззивното решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във