Параграф22 Weekly

§22 Новини

Депутати мъдруват как да изберат Главен инспектор към ВСС

Депутатите обсъждат проект на решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и проект за решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.


Комисията по правни въпроси наложи анонсите да се пращат до Комисията по правни въпроси в писмена форма в срок до 2 април 2014 г. вкл. Предложенията трябва се придружават и с писмени мотиви и към тях се прилагат документи като писмено съгласие на кандидата по образец, приложение № 1 към Решението; подробна автобиография; ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование; декларация по образец, приложение № 2 към Решението, че не е налице обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт; документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж; свидетелство за съдимост; удостоверение от Национална следствена служба.


Всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси: концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител; декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, утвърден от министъра на правосъдието.


Комисията по правни въпроси на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и представените от тях документи. В случай, че Комисията по правни въпроси установи, че кандидат не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомлението.


След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на личните имена на кандидатите и се публикува на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание.


Комисията по правни въпроси изслушва само допуснатите кандидати, по поредността им в списъка. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 2 мин. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепция си за работа като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет в изложение до 15 мин. за всеки кандидат.


Народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 3 мин. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на всички въпроси към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 3 мин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във