Параграф22 Daily

§22 Новини

Димитринка Купринджийска - Кочанова e председател на Районен съд – Исперих

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра Димитринка Емилова Купринджийска - Кочанова за председател на Районен съд – Исперих.
Съдия Купринджийска има над 9 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Била е следовател в Окръжна следствена служба – Разград, а от 2010г. е съдия в Районен съд – Исперих.
Пред членовете на Висшия съдебен съвет съдия Купринджийска аргументира личната си мотивация за заемане на длъжността с натрупания професионален опит в Районния съд и подкрепата на колегите й за участие в конкурсната процедура. Според нея от първостепенно значение е решаване на сградния проблем, чрез продължаване и завършване строителството на съдебната палата, внедряване на разплащания посредством POS-терминали, активно участие в дейността на Апелативен съд-Варна за разширяване на Единния портал за дистанционен достъп до съдебните дела.

По управлението на делата съдия Купринджийска очертава в Концепцията си две групи мерки, свързани със срочното съдопроизводство и предоставяне на качествено и справедливо правосъдие. Предвижда се упражняване на административен контрол по движението на делата, по които няма предприети процесуални действия; изготвяне на ежемесечни доклади за отложените дела по видове и причините за отлагане, постоянен контрол върху спрените дела, дисциплиниране на страните и участниците в процеса, периодичен анализ на причините за неприключилите в тримесечен срок дела, съкращаване на времето при първоначална размяна на книжата по ГПК, поддържане регистъра на отводите, анализ на съдебните актове потвърдени, изменени и отменени от по-горна инстанция, избягване на противоречиво решаване на сходни казуси чрез обсъждане и обобщаване на практиката на съда. Акцент се поставя и върху усъвършенстване на теоретичната и практическа подготовка на магистратите и съдебните служители, прилагане екипния принцип на работа, реализиране на добро административно управление.

Кандидатът бе подкрепен от члена на ВСС Галя Георгиева с мотиви, че има преки наблюдения върху нейната работа, придобити в процеса на извършеното периодично атестиране. Георгиева изрази мнение, че организацията в РС Исперих е много добра, а работата на съдия Кочанова е отлична. Същевременно, според члена на ВСС Георгиева, съдия Кочанова е представила практически ориентирана концепция, в която се съдържат конкретни и изпълними мерки за положителното развитие на РС Исперих.    

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във