Параграф22 Daily

§22 Новини

Други финансови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф „Основен ремонт на ДМА“ към 30.09.2019 г. Справката съдържа информация за отчетени разходи от Районен съд – Сливница, Окръжен съд – Видин, Районен съд – Дупница, Районен съд – Пещера, Окръжен съд – Стара Загора, Административен съд – Благоевград, ПРБ и ВСС. Планираните средства за основен ремонт са в общ размер на 15 461 035 лв., от които са изразходени 3 911 423 лв. към 30.09.2019 г.

Справката е изготвена в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по  протокол № 10/23.03.2018 г., с което е възложено на Комисия „Бюджет и финанси“ да предоставя ежемесечна справка на КБФ и дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за размера на утвърдените и усвоените от органите на съдебната власт средства.

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разходите за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за третото тримесечие на 2019 г. Приета за сведение е информацията за председателите на  Върховен касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор на Република България, Главния инспектор на ИВСС и директора на НИП и за членовете на ВСС, участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми, от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за третото тримесечие на 2019 г. Не са изплащани средства за командировки през отчетния период и за членовете на ВСС участващи и в управление и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми.

Общият размер на изплатените командировъчни пари за периода е 266 лв.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на ВСС към 30.09.2019 г. Справката за получените и изразходените средства по ОПДУ ще бъде предоставена на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ за приобщаването ѝ към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.

Справката показва, че бюджетът по 8 проекта възлиза на 8 169  857 лв.,  трансферираните средства са в размер на 1 282 857,50 лв., а изразходваните средства към момента възлизат общо на 2 164 412 лв.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатени застрахователни суми по предявени претенции по сключения договор с ВСС за периода 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г.

Съгласно информацията за третото тримесечие на 2019 г. изплатените суми по предявени претенции от застрахованите по договора лица са в размер на 359 240,79 лв.

За посочения период  в ЗАД „Дженерали застраховане“ АД са постъпили 403 бр. преписки, като са отказани общо 46 преписки на основание непокрит риск.

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС, в качеството му на възложител по Закона за устройство на територията, да преупълномощи административните ръководители на Окръжен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Хасково и Районен съд - Шумен да представляват ВСС пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружество, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура, договори с експлоатационните дружества и други във връзка с инвестиционните намерения, съответно за „Изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителната инсталация и надграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност“ – Съдебна палата, гр. Пазарджик“; за присъединяване на Съдебната палата в гр. Хасково към газоразпределителната мрежа в града; за обект „Преустройство и промяна на предназначението на съществуващата сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Шумен“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във