Параграф22 Daily

§22 Новини

Други финансово-административни решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф „Основен ремонт на ДМА“ към 31.05.2020 г. Справката съдържа информация за отчетени разходи от Районен съд – Сливница, Районен съд – Горна Оряховица,  Окръжен съд – Пазарджик, Административен съд – Габрово, ВКС, ПРБ и ВСС. Утвърдените средства за основен ремонт са в общ размер на 16 406 770 лв., от които са изразходени 1 562 250 лв.

Справката е изготвена в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/29.03.2018 г., с което е възложено на Комисия „Бюджет и финанси“ да предоставя ежемесечна справка на КБФ и дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за размера на утвърдените и усвоените от органите на съдебната власт средства.

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от ЗСВ, във връзка с писма от административните ръководители на Окръжен съд – Бургас, Районен съд – Варна, Районен съд – Раднево и Окръжен съд – Шумен, с приложени съгласувани проекти от административните ръководители на съответните органи на съдебната власт, разпредели ползването на помещенията в съдебните сгради, както следва:

- за Съдебната палата в гр. Бургас – между Апелативен съд – Бургас,  Административен съд – Бургас, Окръжен съд – Бургас, Районен съд – Бургас, Апелативна прокуратура – Бургас, Окръжна прокуратура – Бургас, вкл. за нуждите на Районна прокуратура – Бургас, за изпълнение функциите на Регионално звено „Охрана“ и Адвокатска колегия, разпредели ползването на помещенията в съдебните сгради в посочените градове;

 - за съдебната сграда в гр. Варна, находяща се на бул. „Владислав Варненчик“ № 57 – между Районен съд – Варна, Окръжна прокуратура – Варна за нуждите на Районна прокуратура – Варна, на  Военно-следствен участък Варна към Военно-окръжна прокуратура – Сливен и за изпълнение функциите на РД „Охрана“ – Варна;

 - за съдебната сграда в гр. Раднево – между Районен съд – Раднево, Окръжна прокуратура – Стара Загора за нуждите на Териториално отделение – Раднево към Районна прокуратура – Стара Загора, за изпълнение на функциите на Агенция по вписванията, РД – Пловдив, за Служба по вписванията – Раднево; за изпълнение на функциите на ОЗ „Охрана“ – Стара Загора в гр. Раднево при ГД „Охрана“;

 - за съдебната палата в гр. Шумен – между Окръжен съд – Шумен, Районен съд – Шумен, Окръжна прокуратура – Шумен за нуждите на Окръжна прокуратура – Шумен, за нуждите на Районна прокуратура – Шумен, за изпълнение на функциите на ОЗ „Охрана“ – Шумен при ГД „Охрана“ и за изпълнение на функциите на Агенция по вписванията.

Пленумът отмени решенията си по т. 18 от протокол № 17/18.07.2019 г. , по т. 58.I.1.4 от протокол № 26/07.11.2019 г., по т. 18 от протокол № 3/07.02.2019 г. и по т. 58.I-13.2 от протокол № 26/07.11.2019 г., по т. 58. I-9.1 от протокол № 26/07.11.2019 г.

Решения на Пленума на ВСС ще бъдат изпратени на административните ръководители на  Окръжен съд – Бургас, Районен съд – Варна, Районен съд – Раднево и Окръжен съд – Шумен за сведение и изпълнение, както и на главния прокурор на Република България, на разпореждане.

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Пленума на ВСС да сключи договор за инвеститорски контрол за обект: „Подобряване на обществената среда в населените места – извършване на дейности по СМР на обект „Районен съд гр. Ардино“ по проект „Красива България“. Обектът е включен в инвестиционната програма на ВСС за 2020 г., във връзка с правилата на Проект „Красива България“ и съгласно споразумение между ВСС и ПКБ, с право да преупълномощи административния ръководител на Районен съд – Ардино.

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да отправи мотивирано искане до кмета на община Царево за определяне на пазарна цена, с цел евентуално закупуване на имоти – частна общинска собственост,  в с. Лозенец, община Царево, обл. Бургас, с трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, представляващ прилежащ терен към законно построените върху имотите сграда на Учебна база „Лозенец“, в управление на ВСС. Двата поземлени имота представляват прилежащи терени към Учебна база „Лозенец“ на Върховния административен съд.

Представляващият ВСС е упълномощен да подпише договор за безвъзмездно управление на имот – частна държавна собственост с Областния управител на област Благоевград по реда на чл. 15, ал.2 (изр. второ) от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 6, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за срок от две години, за нуждите на Административен съд – Благоевград.

Facebook logo
Бъдете с нас и във