Параграф22 Daily

§22 Новини

Други кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт изслуша възражението на Николай Станков Метанов – съдия в Окръжен съд – София, срещу изготвената му комплексна оценка и го уважи. На основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт, е проведено извънредно атестиране на Николай Станков Метанов – съдия в Окръжен съд – София, като е определена комплексна оценка „много добра“ – 100 точки.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи гласуването на комплексната оценка за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ на  Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд, и направеното от нея възражение. Колегията отново не можа да събере необходимото мнозинство по направените три предложения за определяне на комплексна оценка на съдия Крънчева. С решение на Комисията по атестирането и конкурсите е предложена комплексна оценка „много добра“ 91 точки. По повод нейно възражение е сформиран атестационен състав, който предлага за съдия Крънчева да бъде приета оценка „много добра“ с цифрово изражение 93 точки.

Членове на СК предложиха в предходно заседание увеличение на оценката по три критерия на общо 98 точки.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт, назначи Мария Симеонова Ганева – съдия в Административен съд – Варна, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението е във връзка с предложение на Елена Янакиева – административен ръководител – председател на Административен съд – Варна.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Атанас Атанасов Додов от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 05.07.2019 г. „

Решението е във връзка с подадено от Атанас Додов на 05.04.2019 г. предизвестие за подаване на оставка като съдия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във