Параграф22 Daily

§22 Новини

Две декларативни реплики във ВСС стигат за отстраняването на магистрат

Две кратки реплики на заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС), с които декларативно се посочва, че отстраняването от длъжност на магистрат "се налага" и искането на главния прокурор за това е "абсолютно основателно", са достатъчни мотиви. Това следва от решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС), с което окончателно беше потвърдено отстраняването от длъжност на бившия председател на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов, пише "Правен свят".

То е постановено от състав с председател Светлана Йонкова и членове Ангел Калинов, Галя Костова, Таня Радкова и Джузепе Роджери. Докладчик по делото е съдия Роджери, който обаче не споделя позицията на колегите си и е написал особено мнение.

Пенгезов беше временно отстранен от длъжност на 15 май 2014 г. с решение на ВСС по искане на главния прокурор Сотир Цацаров. Повод за него са повдигнатите обвинения срещу бившия шеф на САС във връзка с проект, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" за прозрачност на военните съдилища. Подсъдими с Пенгезов са бившият председател на Военно-апелативния съд Петър Петков, бившият ръководител на дирекция ОПАК към Министерството на финансите Мария Дивизиева, бившият зам.-шеф на ВоАС Владимир Димитров, изпълнителният директор на фирма "Атлас Консултинг" Атина Мавридис, Петя Гергова, която беше пресаташе на ВоАС, Людмил Симеонов и Крум Симеонов – баща и син, изпълнители по проекта по ОПАК.

Обвинението на Пенгезов не е свързано с осъществяването на съдебната власт и затова решението за отстраняването му е по реда на чл. 230 ал. 2 ЗСВ. Това означава, че ВСС действа при условията на оперативна самостоятелност, т.е. че може, но не е длъжен, да го спре от работа до приключване на наказателното производство срещу него.

Това е становището и на петчленния състав на ВАС. "В случаите по ал. 2 на чл. 230 ЗСВ ВСС действа при условията на оперативна самостоятелност, което означава, че когато наказателното производство е образувано за друго престъпление, извън случаите по чл. 132 от Конституцията, ВСС може да отстрани съответния магистрат, но не е длъжен. Законосъобразното упражняване на това правомощие от ВСС предполага обсъждане на необходимостта от временно отстраняване и излагане на мотиви за избора", пише в решението.

И тук се поставя големият въпрос – успял ли е ВСС да мотивира решението си за отстраняването на Пенгезов. В искането на главния прокурор са изложени подробно обвиненията, които са повдигнати на съдията, но няма обосновка с какво с оставането си на работа, той би могъл да попречи на разследването. Това е констатирано от петчленния състав на ВАС.

Така като единствен възможен начин за мотивиране на решението за отстраняване от длъжност остават изказванията на членовете на съвета. А в полза на искането на главния прокурор те са две. Първото е на самия Сотир Цацаров. Той казва следното: "Становището на прокуратурата е абсолютно категорично, че за нуждите на нормалното осъществяване на процеса, както и с оглед всички събрани доказателства до момента … отстраняване от длъжност се налага". "Направено е и изказване от члена на ВСС Галя Георгиева, че смята за абсолютно основателно искането и че е несъвместимо качеството на обвиняем на Веселин Пенгезов с изпълняване на служебните задължения", пише в решението на петчленния състав.

И според съдиите Йонкова, Калинов, Костова и Радкова: "Тези изказвания на членове на съвета, съобразени заедно с тежестта на престъпленията, за които съдия Петков (!!!) е привлечен като обвиняем и с оглед резултата при гласуване на решението: "за"-16 члена, "против"-1 и "въздържали се"-3, се приемат от настоящия петчленен състав за достатъчно обосноваване на акта".

Тези лаконични констатации не само са буквално същите като на петчленния състав (председател Георги Чолаков и членове Надежда Джелепова, Галина Солакова, Емилия Камбурова и докладчик Любомира Мотова), потвърдил решението за отстраняването от длъжност на бившия шеф на ВоАС Петър Петков, но директно са копирани от решението на Петков като дори името му не е сменено. Това решение, което "Правен свят" вече представи в материала "Разнобой във ВАС как се отстраняват магистрати от длъжност", беше постановено преди по-малко от месец. В него за първи път ВАС прие, че резултатът от гласуването в съдебния съвет представлява обосновка на решение. Както при петчленката за Петков, така и при тази за Пенгезов, докладчикът е излязъл с особено мнение.

"Не съм съгласен с решението на мнозинството от 5-членния съдебен състав. Считам, че оспореният акт на ВСС е незаконосъобразен поради неспазване на установената форма - не съдържа фактически основания за издаването му", заявява съдия Роджери.

И обяснява защо: "Съгласно чл. 34, ал.3 ЗСВ "За мотиви на решение на Висшия съдебен съвет, прието с тайно гласуване, с което не се приема направено предложение, се смятат изказаните от членовете на Висшия съдебен съвет отрицателни становища, ако има такива. За мотиви на решение на Висшия съдебен съвет, с което се приема направено предложение, се смятат съображенията на вносителя на предложението".В случая е прието направеното предложение за временно отстраняване от длъжност на съдия Пенгезов, но в предложението на главния прокурор липсват съображения относно необходимостта от прилагане на мярката. Такива не могат да се извлекат от изказването на члена на съвета Галя Георгиева, защото то не съдържа отрицателно становище, а и обвързва предложената мярка само с характера на престъпленията, за които магистратът е привлечен като обвиняем, което не е достатъчно, когато са извън случаите по чл. 132 от Конституцията".

Съдия Роджери единствен от състава обръща внимание, че на заседанието на ВСС не е обсъдено изказването на члена на съвета Камен Иванов. Тогава Иванов посочи, че предвид конкретните обстоятелства по случая отстраняването от длъжност за неопределен и потенциално продължителен период от време ще нанесе сериозни и непоправими вреди на Пенгезов. Освен това Иванов каза, че  неотстраняването не може да попречи на пълното и всестранно разследване по никакъв начин, не може да доведе до продължаване на извършване на твърдяното престъпление, нито да повлияе по друг начин на прилагането на закона. И заключи, че след като мярката не е необходима, тя е непропорционална.

"Намирам, че компетентният административен орган не е изложил мотиви относно необходимостта от временно отстраняване на магистрата, което при образувано наказателно производство за престъпление извън случаите по чл.132 от Конституцията, е задължително с оглед преценката за законосъобразното упражняване на дискреционната власт по критериите на чл.169 АПК", пише докладчикът.

Той категорично отхвърля тезата на останалите от петчленния състав, че резултатът от гласуването е мотив за акта. "Гласуването е способ за приемане на решения от колективен орган, а мотивирането чрез излагане на фактически и правни основания за издаването им, се дължи във всички случаи. Резултатите от гласуването не са мотиви на оспорения акт и при липсата на съображения в предложението на вносителя, такива следва да бъдат обосновани от компетентния орган, което в случая не е направено", заявява съдия Роджери.

И заключва: "Липсата на мотиви относно необходимостта и съразмерността на наложената мярка, препятства съдебната проверка за съответствието й с материалноправните разпоредби, в частност с принципа за съразмерност по чл. 6 АПК и с целта на закона. Неизлагането на мотиви за издаване на административния акт води до отмяната му само на това основание -ТР №1/2006г. ОСС на ВАС, II колегия".

Facebook logo
Бъдете с нас и във