Параграф22 Daily

§22 Новини

Две решения на Конституционния съд за допустимост на искове

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Министерски съвет за даване на задължително тълкуване на чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България във връзка с отговор на въпроса: „В правомощията на министъра на правосъдието по чл.130в, т.3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл.129, ал.3, т.5 от Конституцията?“.

Определението е прието единодушно. На заседанието присъстваха 10 съдии.

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г., посл. доп., ДВ, бр. 18 от 2020 г.) и на §2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността (обн. ДВ, бр. 7 от 2018 г.).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във