Параграф22 Daily

§22 Новини

Единодушно избраха Даниела Игнатова за председател на Районен съд – Балчик

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 13 гласа „за“ Даниела Игнатова за административен ръководител – председател на Районен съд – Балчик. Тя има над 20 години юридически стаж. Кариерата ѝ започва през 1999 г. като следовател в Окръжна следствена служба – Добрич – Териториално отделение – Балчик, след което през 2006 г. става съдия в Районен съд – Балчик, а от 23.06.2020 г. е изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда. Кандидатурата ѝ е подкрепена от Общото събрание на съдиите.

Съдия Игнатова кандидатства за длъжността, мотивирана от натрупания житейски и професионален опит, с желание за личен принос в изграждане на ефективна и независима институция, както и намерение да запази добрите практики в административното управление на съда и създадените отношения на колегиалност и коректност. Нейната визия за развитие предвижда осигуряване на срочно и качествено правосъдие, публичност и прозрачност в работата на съда, съпричастност на всеки член на колектива за тяхното постигане. За изпълнението на тези цели се предвижда да бъдат изготвени оперативни планове, които да включват контрол на движението и срочното приключване на делата, както и на процесуалните срокове за тяхното насрочване и приключване; своевременно известяване на страните за насрочване или отлагане на дело, навременно връчване на съдебни книжа, и периодичен анализ на ревизирани и върнати от горни инстанции актове. Кандидатът ще насърчава участието на съдиите и съдебните служители в тематични обучения за повишаване на професионалната квалификация и ще ги мотивира активно да се включват при решаване на свързани с дейността на съда въпроси. За иницииране на бъдещи управленски действия ще служат обобщените резултати и последващия анализ на работата на съда. Акцентира се също на спазването на бюджетната дисциплина и на подобряване на материално-техническата база посредством оптимизиране на разходите. Съдия Игнатова планира провеждане на срещи за осигуряване на бързо и ефективно правораздаване с магистратите от въззивната и касационна инстанция, както и с представители на прокуратурата и на общинските и държавни институции. Тя заявява намерение да продължи политиката на международен обмен на опит с представители на европейските съдилища, работата по създадените в съда програми „Спогодби“ и „Медиация“, както и по Образователната програма на ВСС.

Въпроси към кандидата поставиха Олга Керелска, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова – членове на ВСС, относно затруднения при работа с Единната информационна система на съдилищата, реализираната в съда програма „Спогодби“, за възможното преразпределение на дела от районните съдилища в окръжните при реформата на съдебната карта.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Игнатова заявиха Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова – членове на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, като акцентираха на притежаваните от нея професионални и лични качества, на показаното много добро познаване на работата и заявеното намерение да продължи създадените в Районен съд – Балчик добри практики, както и на получената подкрепа от Общото събрание на съдиите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във