Параграф22 Daily

§22 Новини

Eдинодушно избраха Илия Илиев за председател на Окръжен съд – Видин

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Илия Илиев за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Видин.

Той има над 30 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Встъпва като съдия в Районен съд – Кула през 1991 г., а в периода 1992 - 1998 г. е негов председател. До 2009 г. е съдия в Окръжен съд – Видин, след което заема длъжността „заместник на административния ръководител“. От 1 март 2021 г. и към момента изпълнява функциите на председател на съда.

Илия Илиев аргументира кандидатурата си с придобитите знания и опит като заместник на административния ръководител и председател на наказателното отделение в съда в продължение на 11 години. Неговата кандидатура е подкрепена от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд – Видин. Тя е израз на разбирането за дълг и отговорност към колегите му и към съда, на неговата увереност, че може да се справи с предизвикателствата като търси баланс между качеството и бързината на правораздаването, предвидимост и прозрачност, от които следва и общественото доверие към съда. Той изразява готовност да отстоява постигнатото до момента от институцията, като надгражда и работи с всички магистрати за утвърждаване на върховенството на закона и авторитета на съдебната власт. Като свои приоритети посочва повишаването на професионалната компетентност на съдиите и съдебните служители, уеднаквяването на съдебната практика, осигуряването на равномерна натовареност на магистратите и кадровото обезпечаване на съда. Според него председателят на съда следва да оцени съществуващите и предстоящи рискове за доброто му функциониране и да предложи на Общото събрание начини за решаване на възникналите проблеми. Съдия Илиев обръща внимание на професионалните и институционални взаимоотношения на Окръжен съд – Видин, с останалите съдилища в съдебния район, други институции и обществени организации, медии и граждани, както и на ролята на административния ръководител за отстояване на независимостта на съдебната власт. Според него председателят на съда трябва да дава пример с поведението си и да създава спокойна обстановка за работа на своите колеги.

Въпроси към съдия Илиев поставиха Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Олга Керелска – членове на ВСС, като поискаха мнението му за реформата на съдебната карта по отношение на малките районни съдилища, кадровата обезпеченост на Окръжен съд – Видин за оптимално осъществяване на правораздавателната дейност и административно ръководство, за работата с модул „Натовареност“ в Единната информационна система на съдилищата и относно реализирането на медийната политика на съда.

Подкрепа за съдия Илиев заявиха Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева – членове на ВСС, които акцентираха на притежавания от него професионален и административен опит, получената много добра атестационна оценка и спечелените уважение и авторетите сред съдиите, които оценяват високо работата му като ръководител на съда. Обърнато бе внимание, че той е съдия от кариерата, добре познаващ съдебния район и предлагащ прагматични решения за неговото развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във